16. redna sejo Občinskega sveta OŠ-V, 19. 4. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

16. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-6/2012-1
Šempeter pri Gorici, 6. april 2012

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 15. redne seje in 4. izredne seje.


Dnevni red: 


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 


2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi – ustna informacija 


3. točka: Poročilo o delu VIRS Primorske v letu 2011 in Poročilo o poteku programa multimedijske tehnologije - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa in poročilo za leto 2011


4. točka: Poročilo o delu LUNG za leto 2011 - informacija 
UMIK TOČKE


5. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Kozara Nova Gorica v leto 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Letno poročilo za leto 2011


6. točka: Lokalni energetski koncept Občine Šempeter-Vrtojba 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa
LEK povzetek
LEK poročilo


7. točka: Poročilo o delu RRA v letu 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


8. točka Zaključni račun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011 
gradivo:
Zaključni račun za leto 2011
Realizacija splošnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija posebnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija NRP v letu 2011
Obrazložitve:
- realizacije splošnega dela proračuna v letu 2011
- realizacije posebn ega dela proračuna v letu 2011
- realizacije NRP v letu 2011
Realizacija Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2011


9. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


10. točka: Spremembe Statuta KŠTM 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


11. točka: Sporazum o neodplačni začasni uporabi stvarnega premoženja med občino in javnim zavodom KŠTM - informacija
gradivo:
Sporazum
Izračun finančne vrzeli MC Vrtojba


12. točka: Imenovanje odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba 


13. točka: Imenovanje kandidata za direktorja ZIC kot kandidata Občine Šempeter-Vrtojba v ZIC 


14. točka: Imenovanje člana v Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo (izmed članov občinskega sveta) 


15. točka: Imenovanje kandidata (občinskega funkcionarja) za člana Razvojnega sveta regije


ŽUPAN
mag. Milan TurkVabljeni:
člani občinskega sveta, Uroš Saksida – VIRS Primorske, Kati Čubej – OŠ Kozara NG, Nada Uršič Debeljak – LUNG, Boštjan Mljač - Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica, Črtomir Špacapan – RRA Severne Primorske d.o.o., predstavniki medijev

SPREJETI AKTI 16. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 16. seja

Zapisnik 16. seje
 


Sprejeti akti 16. redne  seje

 

3. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu VIRS-a Primorske za leto 2011.

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu za leto 2011, o poteku programa multimedijske tehnologije.

5. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu za leto 2011, Osnovne šole Kozara Nova Gorica.

 
6. točka:

Sklep:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Lokalni energetski koncept Občine Šempeter-Vrtojba, katerega je izdelala Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica.
 

7. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu za leto 2011, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.

 

8. točka:

Sklep:
Sprejme se Zaključni račun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011, vključno s pripadajočimi prilogami.
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, objava v UL RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Realizacija splošnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija posebnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija NRP v letu 2011
Obrazložitve:
- realizacije splošnega dela proračuna v letu 2011
- realizacije posebn ega dela proračuna v letu 2011
- realizacije NRP v letu 2011
Realizacija Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2011

9. točka:

Sklep:

1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.
 

10. točka:

Sklep: TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

 

11. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija s Sporazumu o neodplačni začasni uporabi stvarnega premoženja, med Občino Šempeter-Vrtojba in javnim zavodom Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.

 

12. točka:

Sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Barbaro Skorjanc, stanujočo na naslovu Ul. XXX. Divizije 5b, 5000 Nova Gorica, za odgovorno urednico javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta v tej sestavi.

 

13. točka:

Sklep:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Svetu zavoda ZIC imenovanje Melite Bubek, stanujoče na naslov Bilje 27, 5290 Renče, za direktorico zasebnega zavoda ZIC.


14. točka
:

Ugotovitveni sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je seznanjen o odstopno izjavo svetnice Polone Žigon iz Odbora za družbene dejavnost – sociala in zdravstvo z dne 4. 4. 2012.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju odborov in komisij, z dne 2. 12. 2010 št. 01101-11/2010-19:
1. V prvi točki sklepa se pod poglavjem ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO črta besedilo 3. točke: »Polona Žigon, Laze 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici« in se ga nadomesti z besedilom »Dragan Valenčič, Podmark 24, 5290 Šempeter pri Gorici«.

15. točka
:

Sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga župana, mag. Milana Turka, kot predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba za člana Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni