17. redna seja Občinskega sveta OŠ-V, 24. 5. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

17. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-8/2012-1
Šempeter pri Gorici, 14. maj 2012

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 24. maja 2012, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 16. redne seje in 4. izredne seje. 


Dnevni red: 


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi 
gradivo:
Obrazložitev
CSV v Vrtojbi - ovrednotenje stroškov novogradnje
Finančna konstrukcija
Dodatna obrazložitev


3. točka: Poročilo o delu LUNG za leto 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


4. točka: Poročilo o delu Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2011- informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011
Bilanca stanja
Izkaz prihodkov in odhodkov


5. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2011 – informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


6. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov v Osnovi šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2012/2013 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo o številu oddelkov


7. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


8. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


9. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 - informacija
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


10. točka: Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 – informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


11. točka: Poročilo o delu javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2011 in finančni načrt za leto 2012
gradivo:
Predlog sklepa
Letno potočilo 2011
Premoženjska bilanca 2011
Finančni načrt 2012


12. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


13. točka: Informacija o prodaji zemljišča parc. št. 12/1, 12/3 in 11, vse k.o. Šempeter 
gradivo:
Informacija


14. točka: Snemanje sej občinskega svet
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, Nada Uršič Debeljak – LUNG, Aleš Bajec – KŠTM, Slavica Bragato in Larisa Ambrož - OŠ Ivana Roba, Andrej Miška – Komunala Nova Gorica d.d., Boris Grapulin in Vane Preml - CPG, JSMGG, predstavniki medijevDodatne točke DN:
15. točka: Problematika odlagališča odpadkov CERO Nova Gorica– informacija

gradivo:
Obrazložitev

16. točka: Soglasje k programski zasnovi javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba

gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa

17. točka: Soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren-Kostanjevica

gradivo:

Obrazložitev in predlog sklepa
Sklep občine Vipava

SPREJETI AKTI 17. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 17. seja

Zapisnik 17. seje
 

 Sprejeti akti 17. redne seje

 

3. točka:
Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu Ljudske univerze Nova Gorica, za leto 2011. 

  

4. točka:

Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba, za leto 2011.

5. točka:
Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za leto 2011. 

 

6. točka:

Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca:
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2012/2013 oblikuje 15 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici in 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Če Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica, v letu 2012/2013 ne bodo oblikovali.

7. točka:

Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2011.

 

8. točka:

Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2011.
 

9. točka:

Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2011.

10. točka:

Sklep:

Sprejme se informacija o letnem poročilu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2011.


11. točka
:

Sklep:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, za leto 2011.
 

12. točka:

Sklep:

1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.
 

13. točka:

informacija
 

14. točka:

Sklep:

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme sklep, da se prične z video snemanjem in predvajanjem sej občinskega sveta. Pri tem bodo spoštovane določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL 94/2007-UPB1). Občina Šempeter-Vrtojba bo vse, ki bodo vabljeni na seje obvestila, da se seje občinskega sveta snemajo.
2. Realizacijo zagotovi občinski uprava skladno s postopki javnega naročanja. Izvajalo se bo snemanje tistih sej, ki so odprte za javnost.
 

15. točka:

informacija


16. točka
:

Sklep:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme sklep, da soglaša s programsko zasnovo javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba.

17. točka:

Sklep NI BIL SPREJET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni