18. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 21.6.2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

18. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-10/2012-1
Šempeter pri Gorici, 11. junij 2012

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. junija 2012, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 16. in 17. redne seje.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 


2. točka:Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi 
gradivo:
Obrazložitev

Ponudba za odkup objekta A
Ovrednotenje stroškov novogradnje, cenilec Franc Pintar, univ.dipl.inž.
Finančna konstrukcija
Poročilo o opravljanju dogovorjenih postopkov, BDO revizija d.o.o.


3. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011- informacija 
gradivo:
Letno poročilo za 2011
Predlog sklepa


4. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2011/2012
gradivo: 

Obrazložitev in predlog sklepa


5. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


6. točka: Mnenje Zavoda RS za varstvo narave k predlogu OPN Občine Šempeter-Vrtojba - informacija
gradivo: 
Mnenje Zavoda za varstvo narave k predlogu OPN


7. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter-Vrtojba 

gradivo:

Predlog spremembe pravilnika


8. točka: Soglasje k imenovanju kandidata za direktorja zavoda ZIC 
gradivo:
Poziv sveta zavoda ZIC, zapisnik ZIC


9. točka: Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje 
gradivo:
Predlog spremembe datuma slavnostne seje OS


10. točka: Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba 
gradivo:
Kronološki pregled 2000-2011ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, E3 d.o.o. - Marko Vetrih, predstavniki medijev


SPREJETI AKTI 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 18. seja

Zapisnik 18. seje
 

 Sprejeti akti 18. redne seje:


2. točka:

Sklep:

1. Občina Šempeter-Vrtojba počaka na popravljeno cenitev sodnega cenilca. Na osnovi cenitve pripravi predlog za razdelitev premoženja, ki ga posreduje zasebnemu partnerju, družbi Kampa d.o.o..

Po odgovoru zasebnega partnerja, župan skliče sejo občinskega sveta.

2. Na sejo občinskega sveta župan povabi potencialne najemnike.


3. točka
:
Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2011.


4. točka:
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic:

1. Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2012/2013, od 1. septembra 2012 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


5. točka:

Sklep:

1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012.

2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.

3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.


6. točka:

informacija


7. točka:

Sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter-Vrtojba.
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

8. točka:
Sklep:
Občina Šempeter-Vrtojba kot soustanovitelj zavoda ZIC ne daje soglasja k imenovanju Alenke Brankovič, stanujoče v Vrtojbi, Ul. 9. septembra 130, za direktorja Zavoda ZIC, ker ne izpolnjuje pogojev, ki jih določata Ustanovitveni akt Zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba« in Pogodba o ureditvi razmerij med ustanovitelji v dne 4. 6. 2008 in Statut zasebnega zavoda ZIC.

9. točka:

Sklep:
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, bo v petek, 20. julija 2012.

10. točka:

Sklep:
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednja priznanja in nagrade v letu 2012:
A. – Za trajno pomembne uspehe pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba, njenemu uveljavljanju ugleda v domovini in v svetu:
   1. ZLATO PRIZNANJE – Zdravko Leban, Vrtojba
   2. SREBRNO PRIZNANJE – Športno kulturno društvo GAS Vrtejba
   3. BRONASTO PRIZNANJE – Društvo upokojencev Vrtojba
B. – Za izredne uspehe na področju gospodarstva in negospodarstva:
   1. DIPLOMA – Leon Vodopivec, Šempeter pri Gorici
2. Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 20. julija 2012.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni