19. redna seja občinskega sveta OŠ-V, 20. 9. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

19. redna seja Občinskega sveta OŠ-V, dne 20. 9. 2012

Številka: 01101-14/2012-1

Šempeter pri Gorici, 10. september 2012


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem


19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 20. septembra 2012, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 17., 18. redne seje in 5. izredne seje.Dnevni red
:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi3. točka: Sklep o določitvi cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2012/2013

gradivo:
Sklep o določitvi cene za vrtec 2012/2013
Priloga 1


4. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2012

gradivo:
Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu
Priloga CSD

5. točka: Odlok o štipendiranju – prva obravnava

gradivo:
Predlog odloka


6. točka:Polletna realizacija proračuna za leto 2012

gradivo:
Sklep
Polletna realizacija splošnega dela proračuna v letu 2012
Polletna realizacija posebnega dela proračuna v letu 2012
Obrazložitev:
- polletne realizacije splošnega dela
- polletne realizacije posebnega dela


7. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012

gradivo:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012
Proračun – splošni del
Proračun – posebni del
Načrt razvojnih programov 2012-2015
Obrazložitev splošnega dela proračuna
Obrazložitev posebnega dela proračuna
Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2012-2015
Kadrovski načrt
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012


8. točka: Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2011 – informacija

gradivo:
Obrazložitev in sklep


9. točka: Informacija o odobrenih projektih občine Šempeter-Vrtojba v okviru 3. razpisa CILJA 3 - Programa čezmejnega sodelovanja SLO-ITA 2007-2013 – informacija

gradivo:
Obrazložitev in sklep


10. točka: Sklep o vključitvi Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren-Kostanjevica

gradivo:
Obrazložitev in sklep


11. točka: Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti

gradivo:
Obrazložitev in sklep
Priloga

12. točka: Imenovanje predstavnika/ce Občine Šempeter-Vrtojba za člana/ico Upravnega sveta VIRS Primorske ter podaja predloga za imenovanje člana/ice Strokovnega sveta VIRS Primorske

gradivo:
Dopis VIRS
Poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklepa

13. točka: Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter kandidatov za člana državnega sveta

gradivo:
Poziv DVK
Dopis DVK
Dopis občine
Rokovnik
Število prebivalcev po občinah in število elektorjev
Navodilo VK VE-1


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.ŽUPAN

mag. Milan TurkVabljeni:

člani občinskega sveta, Slavica Bragato in Klavdija Štokel Trobec – OŠ Ivana Roba, predstavniki medijev

SPREJETI AKTI 19. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 19. seja


Zapisnik 19. seje

 

 Sprejeti akti 19. redne seje:

 

3. točka:
sklep št: 01101-15/2012-1
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2012/2013

     1.

Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2012 znašajo:

Program 2012/2013 EUR

1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 419,28

1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 319,13

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 329,88

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 277,75

2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 248,54

2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 223,68

Kombinirani 329,88

     2.

Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

     3.

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2012 za šolsko leto 2012/2013.4. točka:
sklep št. 01101-15/2012-2
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
     1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba izdaja Centru za socialno delo Nova Gorica soglasje k predlagani revalorizaciji cen socialno varstvenih storitev.
     2.
Cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu znaša na mesec 1.724,80 EUR.
     3.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša na uro 19,27 EUR.
Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini 16,08 % od cene storitve pomoči družini na domu in znaša 3,10 EUR na uro.
Cena ure storitve pomoči družini na domu, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
     4.
Cena storitve pomoči družini na domu– neposredna nega, znaša 6.394,66 EUR na mesec, za 4 socialne oskrbovalke.
     5.
Ta sklep prične veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012 dalje.


5. točka:
sklep št. 01101-15/2012-2

Opravljena sta bili prva in druga obravnava Odloka o štipendiranju.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o štipendiranju.6. točka:
sklep
Občinski svet


7. točka:
sklep
Občinski svet


8. točka:
sklep
Občinski svet9. točka:

sklep

Občinski svet10. točka:
sklep
Občinski svet


11. točka:
sklep
Občinski svet
 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni