20. redna seja občinskega sveta OŠ-V, 18. 10. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

20. redna seja Občinskega sveta OŠ-V, dne 18. 10. 2012

Številka: 01101-16/2012-1

Šempeter pri Gorici, 8. oktober 2012


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem


20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 19. redne seje.Dnevni red:1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi3. točka: Poslovniški sklep o glasovanju

gradivo:
Obrazložitev in sklep


4. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012

gradivo:
Obrazložitev in sklep


5. točka: Informacija o odobrenih projektih občine Šempeter-Vrtojba v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) jugozahodnega dela Severne Primorske

gradivo:
Informacija


6. točka: Imenovanje predstavnika/ce Občine Šempeter-Vrtojba za člana/ico Upravnega sveta VIRS Primorske ter podaja predloga za imenovanje člana/ice Strokovnega sveta VIRS Primorske

gradivo:
poziv VIRS
predlog sklepov

7. točka: Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter kandidatov za člana državnega sveta

gradivo:
obrazložitev glasovanja in sklepa
Poziv DVK
Dopis DVK
Dopis občine
Rokovnik
Število prebivalcev po občinah in število elektorjev
Navodilo VK VE-1


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, predstavniki medijev

SPREJETI AKTI 20. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 20. seja


Zapisnik 20. seje

 

 Sprejeti akti 20. redne seje:

 


3. točka:
sklep
Poslovniški sklep, ki se ga sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta v skladu s 36. členom Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 72/93 s spremembami)

4. točka:
sklep
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012.

5. točka:
sklep
Sprejme se informacija o odobrenih projektih v okviru Načrta izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) jugozahodnega dela Severne Primorske v katerih sodeluje Občina Šempeter-Vrtojba kot projektni partner.

6. točka:
sklep
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Šinigoj Boruta, Vrtojba, iz Vrtojbe, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Upravni svet zavoda VIRS Primorske.

sklep
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Upravnemu svetu VIRS imenovanje Osvald Jožeta, Šempeter pri Gorici, za člana v Strokovni svet zavoda VIRS Primorske.

sklep
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba dodatno predlaga Upravnemu svetu VIRS imenovanje Tanje Arčon, stanujoče v Vrtojbi, za člana v Strokovni svet zavoda VIRS Primorske, v kolikor je tako mesto še prosto.

7. točka:
sklep
Sklep o imenovanju elektorjev
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje :
Ferfolja Martina, stanujočega v Podmarku 15, 5290 Šempeter pri Gorici in
Makovec Aljošo, stanujočega Na Pristavi 53, 5290 Šempeter pri Gorici,
za predstavnika lokalnih interesov (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni