21. redna seja občinskega sveta OŠ-V, 29. 11. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

21. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 29. 11. 2012

Številka: 01101-18/2012-1

Šempeter pri Gorici, 19. november 2012


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem


21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 29. novembra 2012, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 19. in 20. redne seje.Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi3. točka: Poročilo o delu javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2011 – informacija

Predlog sklepa
Poročilo družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.


4. točka: Elaborat o novih cenah storitev izvajalca javne službe zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov, Komunala Nova Gorica d.d. - informacija

Obrazložitev
Elaborat


5. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

Predlog Odloka o proračunu za leto 2013
Predlog Odloka o proračunu za leto 2014
Splošni del proračuna 2013-2014
Obrazložitev splošnega dela proračuna 2013
Obrazložitev splošnega dela proračuna 2014
Posebni del proračuna 2013-2014
Obrazložitev posebnega dela proračuna 2013-2014
Načrt razvojnih programov 2013-2014
Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2013-2014
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
Kadrovski načrt 2013 - 2014


6. točka: Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2011 – informacija

Predlog sklepa
Poročilo o delu PTP d.o.o.


7. točka: Sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč v Vrtojbi

Predlog sklepa
slika iz PISO-manjša širitev


8. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2011 – informacija

Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


9. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba

Obrazložitev in preglog spremembe pravilnika


10. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« – skrajšani postopek

Obrazložitev in predlog spremembe odloka


11. točka: Poročilo o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2012 - informacija

Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


12. točka: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava IN Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren – Kostanjevica – prva obravnava

Obrazložitev in predlog obeh odlokov


13. točka: Imenovanje predstavnika/ce Občine Šempeter-Vrtojba za člana/članico Sveta javnega zavoda Zdravstveni Dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.ŽUPAN

mag. Milan Turk
Vabljeni:

člani občinskega sveta, Nadzorni odbor Občine Šempeter-Vrtojba, Mitja Gorjan in Miran Lovrič – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Andrej Miška in Dario Rolih - Komunala Nova Gorica d.d., Tanja Kožuh – Primorski tehnološki park d.d., predstavniki medijev

 
Sprejeti akti 21. redne seje:

 


3. točka:
sklep št. 01101-19/2012-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se seznani z informacijo o letnem poročilu javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za leto 2011


4. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se seznani z Elaboratom o novih cenah storitev izvajalca javne službe zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov, Komunala Nova Gorica d.d.


5. točka:
TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA


6. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se seznani z letnim poročilu Primorskega tehnološkega parka d.o.o., za leto 2011.


7. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-9
Sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč
1. člen
Sprejme se sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe gradnje gospodarskega objekta kmetije v zaselku Zapučke v Vrtojbi.
2. člen
Širitev območja stavbnih zemljišč obsega del parcel 3369/2, 3370, 3592 in 3559 k.o. Vrtojba v približni izmeri 950m2, gre za zemljišče med potjo in severovzhodno mejo obstoječega območja stavbnih zemljišč parcel št. 3368, 3369/1 in 3369/2 k.o. Vrtojba. Območje širitve je prikazano v grafični prilogi sklepa.
3. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od objave sklepa ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve.

GRAFIČNA PRILOGA
Objava v UL RS, št. 3/2013 z dne 18. 1. 2013

8. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme se seznani z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011.


11. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se seznani z letnim poročilom o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2012.


13. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje dr. Tatjano Frelih, stanujočo v Vrtojbi, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za obdobje štirih let.Sprejeti akti v nadaljevanju 21. redne seje dne 6. 12. 2012:

 


9. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba. UL RS št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

10. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«, skupaj s sprejetim amandmajem. UL RS št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

11. točka:
sklep št.: 01101-19/2012-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava.

sklep št.: 01101-19/2012-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica.

  • Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica, UL RS št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012


Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava, preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2008, 24/2010 in Uradne objave v občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 16/08 in 3/10).

  • Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava, UL RS št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni