22. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 20. 12. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

22. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 20. 12. 2012

Številka: 01101-20/2012-1

Šempeter pri Gorici, 10. december 2012


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem

 

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 20. decembra 2012, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 21. redne seje.

 


Dnevni red
:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi3. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

Gradivo:
Predlog Odloka o proračunu za leto 2013

Predlog Odloka o proračunu za leto 2014
Splošni del proračuna 2013-2014
Obrazložitev splošnega dela proračuna 2013
Obrazložitev splošnega dela proračuna 2014
Posebni del proračuna 2013-2014
Obrazložitev posebnega dela proračuna 2013-2014
Načrt razvojnih programov 2013-2014
Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2013-2014
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
Kadrovski načrt 2013 - 2014

Predlog sklepa 1
Predlog sklepa 2
Amandmaji župana z dne 18.12.12
Amandma župana z dne 20.12.12


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.ŽUPAN

mag. Milan Turk

Vabljeni:
člani občinskega sveta, predstavniki medijev

SPREJETI AKTI 22. SEJE OBČINSKEGA SVETA:

Poročilo 22. seja

Zapisnik 22. seje
 

 

Sprejeti akti 22. redne seje:

 
3. točka:
Sklep št. 01101-21/2012-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine po poslovniku in po statutu, s sklepom pa naloži predlagatelju dopolnitev proračuna, ki pomembneje spreminja usmeritve občine v naslednjem proračunskem letu.

ker proračun ni bil sprejet, je župan Občine Šempeter-Vrtojba seznanil člane občinskega sveta in nadzornega odbora, da je župan sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 , UL Republike Slovenije št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012
Priloga:
- posebni del

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni