23. seja občinskega sveta 17. 1. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

23. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 17. 1. 2013

Številka: 01101-1/2013-1

Šempeter pri Gorici, 7. januar 2013


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem


23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 17. januarja 2013, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 22. redne seje.

 

Dnevni red:1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014 – druga obravnava

Gradivo:
- Predlog Odloka o proračunu za leto 2013
- Predlog Odloka o proračunu za leto 2014

- Splošni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2013
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2014
- Posebni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2013-2014
- Načrt razvojnih programov 2013-2016
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2013-2016
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
- Kadrovski načrt 2013 - 2014

- Amandmaji župana in predlog sklepa3. točka: Plan dela občinskega sveta v letu 2013

Gradivo:
Plan dela in predlog sklepa


4. točka: Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2012 – informacija

Gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


5. točka: Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

Gradivo:
Obrazložitev in predlog pravilnika


6. točka: Soglasje lokalne skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti

Gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa
Vloga za izdajo soglasja LS
Notarska listina september 2012


7. točka: Mnenje k imenovanju direktorja LUNG

Gradivo:
Obrazložitev in preglod sklepa
Vloga sveta zavoda LUNG


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.ŽUPAN

mag. Milan Turk

 


Vabljeni: člani občinskega sveta, predstavniki medijev

 


Sprejeti akti 23. redne seje:  


2. točka
:
Sklep št. 01101-2/2013-6
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, skupaj z amandmaji in s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Splošni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2013
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2014
- Posebni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2013-2014
- Načrt razvojnih programov 2013-2016
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2013-2016
- Kadrovski načrt 2013 - 2014
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014, Urdni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013


3. točka
:
Sklep št. 01101-2/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Plan dela občinskega sveta za leto 2013.


4. točka
:
Sklep št. 01101-2/2013-3
Sprejme se poročilo o dodeljenih finančnih sredstvih, ki so bila skladno z Javnim razpisom za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj razdeljena v letu 2012.


5. točka
:
Sklep št. 01101-2/2013-
Opravljena je bila prva obravnava Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč dane pripombe, se pripravi Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba za drugo obravnavo.

6. točka
:
Sklep NI bil sprejet.


7. točka
:
Sklep št. 01101-2/2013-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba izdaja Nadi Uršič Debeljak pozitivno mnenje glede imenovanja za direktorico LUNG v mandatnem obdobju 2013 – 2018.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni