24. seja občinskega sveta 21. 2. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

24. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 21. 2. 2013

Številka: 01101-3/2013-1
Šempeter pri Gorici, 11. februar 2013

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem

24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. februarja 2013, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 23. redne seje.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi
gradivo:
- predlog Kampa d.o.o.

3. točka: Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2013
gradivo:
- sklep
- obrazložitev

4. točka: Predstavitev projekta »Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 3. faza« – informacija
gradivo:
- obrazložitev in sklep

5. točka: Projekt nadzidave Osnovne šole Ivana Roba - podružnične šole v Vrtojbi – informacija
gradivo:
- sklep
- povzetek
- tlorisi

6. točka: Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v letu 2012 – informacija
- obrazložitev in predlog sklepa
- priloga

7. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2013
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa

8. točka: Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa

9. točka: Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo:
- predlog pravilnika in sklep
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4

10. točka: Odpis terjatev na dan 31. 12. 2012
gradivo:
- predlog sklepa

11. točka: Statut Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
gradivo:
- statut 1. obravnava in predlog sklepa

12. točka: Poslovnik občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
gradivo:
- poslovnik 1. obravnava in predlog sklepa

13. točka: Imenovanje predstavnika/predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba za člana/članico Sveta javnega zavoda Zdravstveni Dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
gradivo:


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, Aleš Bajec – direktor KŠTM, Domen Mozetič s.p., Uroš Uršič - STUDIO URŠIČ arhitekturno in urbanistično projektiranje in svetovanje za energetsko varčno gradnjo, Boštjan Mljač – GOLEA, predstavniki medijev

 Sprejeti akti 24. redne seje:

 

 

3. točka:

Sklep št: 01101-4/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2013.

4. točka:

Sklep št.: 01101-4/2013-3

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o projektu »Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 3. faza«.

5. točka:

Sklep št: 01101-4/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o projektu nadzidave Osnovne šole Ivana Roba - podružnične šole v Vrtojbi.

6. točka:

Sklep št.: 01101-4/2013-5

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih, v letu 2012.

7. točka:

Sklep št: 01101-4/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2013.
Letni program športa, št. št: 01101-4/2013-7, objavljeno v UL RS št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

8. točka:

Sklep št.: 01101-4/2013-8
Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca, objavljeno v UL RS 18/2013 z dne 1. 3. 2013


9. točka:

Sklep št: 01101-4/2013-


10. točka:

Sklep št.: 01101-4/2013-10
Sklep št.: 01101-4/2013-12


11. točka:

Sklep št: 01101-4/2013-


12. točka:

Sklep št.: 01101-4/2013-


13. točka:

Sklep št: 01101-4/2013-13

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Bojana Hoenigmana, dr. med. spec. otorinolaringologije iz Šempetra pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica, za obdobje štirih let.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni