25. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 21. 3. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

25. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 21. 3. 2013

Številka: 01101-5/2013-1

Šempeter pri Gorici, 11. marec 2013


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem


25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 21. marca 2013, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 24. redne seje.Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter Vrtojba – prva obravnava

gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa
Grafična priloga 1
Grafična priloga 2

3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija

gradivo:
Poročilo
Predlog sklepa

4. točka: Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2012 – informacija

gradivo:
Poročilo
Predlog sklepa

5. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2012 – informacija

gradivo:
Poročio
Predlog sklepa
Bilance

6. točka: Poročilo o delu Centra za socialno delo – Centra za pomoč na domu Klas za leto 2012 - informacija

gradivo:
Poročilo
Predlog sklepa
cena

7. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2013

gradivo:
Obrazložitev
Predlog sklepa

8. točka: Odlok o ustanovitvi Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Nova Gorica – prva obravnava

gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa

9. točka: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012

gradivo:
Predlog odloka in sklepa
Splošni del in obrazložitev
Posebni del in obrazložitev
NRP in obrazložitev


10. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 – informacija

gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa

11. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija

gradivo:
Poročilo 2012, plan dela 2013 in predlog sklepa

12. točka: Statut Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

gradivo:
Predlog sklepa

13. točka: Poslovnik občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

gradivo:
Predlog sklepa

14. točka: Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa

dodatna točka: Sklep o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb

dodatna točka: Spremembe in dopolnitve linij mestnega potniškega prometaSejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN

mag. Milan TurkVabljeni:

člani občinskega sveta, Uroš Košir in Gvido Modrijan – Locus d.o.o., Kristjan Mlekuš – komandir Policijske postaje Šempeter pri Gorici, Darko Tomšič – direktor Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Jelka Humar – Center za socialno delo Nova Gorica, Tadej Mori – vodja medobčinske uprave, predstavniki medijev

 

Sprejeti akti 25. redne seje:2. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter-Vrtojba. Ker ni bilo podanih pripomb, sta bili združeni prva in druga obravnava.
Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter-Vrtojba
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013


3. točka
:
Sklep št.: 01101-6/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2012, Policijske postaje Šempeter pri Gorici.


4. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2012.


5. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-6

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012, Zdravstvenega doma Nova Gorica - Zobozdravstvo.


6. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012, Centra za socialno delo Nova Gorica – Centra za pomoč na domu Klas.


7. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-8 , povezava na UL RS št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči na domu
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Centra za socialno delo Nova Gorica, v višini 18,66 EUR za efektivno uro.
2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika je določena v višini 68,65 % od ekonomske cene in znaša 3,10 EUR na uro.
3.
Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.8. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.
Upoštevajoč dane pripombe se odlok pripravi za drugo obravnavo.


9. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012, vključno s pripadajočimi prilogami.

  • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtopjba za leto 2012, objava na UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
- Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012
- realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitev: realizacija splošni del, realizacija posebni del in realizacija NRP v letu 201210. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-18
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012.


11. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-19

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012.Nadaljevanje 25. seje občinskega sveta dne 28. 3. 2013


12. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-20
Opravljena je bila prva obravnava Statuta Občine Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe, se pripravi Statut Občine Šempeter-Vrtojba za drugo obravnavo.

13. točka:
Sklep št.: 01101-6/2013-21
Opravljena je bila prva obravnava Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe, se pripravi Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za drugo obravnavo.

14. točka:
Sklep  št.: 01101-6/2013-22
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

15. točka:
TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

16. točka:
TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni