27. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 16. 5. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

27. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 16. 5. 2013

Številka: 01101-9/2013-1

Šempeter pri Gorici, 6. maj 2013


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem


27. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 16. maja 2013, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 26. redne seje.Dnevni red:


1.  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi
-
Informacija v.d. direktorja ZIC

- Sklep sveta zavoda DU NG
- Pregled kapacitet

3. Poročilo o delu VIRS Primorske za leto 2012
– informacija
gradivo:
- Letno poročilo 2012
- Izkaz prihodkov in odhodkov v 2012
- Program dela VIRS 2013
- Prva prijava na vpis v pprvem roku
- Predlog sklepa


4. Sklep o določitvi števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2013/2014

gradivo:
- Predlog oblikovanja oddelkov
- Obrazložitev in predlog sklepa


5. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2013

gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa za letno poročilo 2013 in poslovni ter finančni načrt 2013
- Letno poročilo 2012
- Sklep nadzorni svet
- Bilance

- Poslovni in finančni načrt 2013
- Sklep nadzorni svet

- Sprejeti odlok o ustanovitvi JSMGG


6. Poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2012 – informacija

gradivo:
- Predlog sklepa
- Letno poročilo o delu 2012
- Bilanca stanja in izkaz poslovnega izzida 2012


7. Statut Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:
- Obrazložitev in predlog statuta


8. Poslovnik občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:
- Obrazložitev in predlog poslovnika


9. Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda KŠTM

gradivo:

 

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

 ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, Uroš Saksida – VIRS Primorske d.o.o., Larisa Ambrož – Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Črtomir Špacapan – RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Gregorčič Tatjana – JSMGG, Aleš Kumperščak - v.d. direktorja ZIC, predstavniki medijev 

Sprejeti akti 27. redne seje:3. točka:
Sklep št: 01101-10/2013-2

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu VIRS Primorske za leto 2012.


4. točka:
Sklep št: 01101-10/2013-3

Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
1.
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2013/2014 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2.
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Če Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica na Vogrskem, v letu 2013/2014, ne bodo oblikovali.5. točka:

Sklep št: 01101-10/2013-4

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012.

Sklep št: 01101-10/2013-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013.


6. točka:
Sklep št: 01101-10/2013-6

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012, Regijske razvojne agencije Severne Primorske.


7. točka:

Sklep št: 01101-10/2013-7

Opravljena je bila druga obravnava Statuta Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Statut Občine Šempeter-Vrtojba.
Statut Občine Šempeter-Vrtojba, povezava na Uradni list RS št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

8. točka:
Sklep št: 01101-10/2013-9

Opravljena je bila druga obravnava Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, povezava na Uradni list RS št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

9. točka:

Sklep št: 01101-10/2013-11 in 01101-10/2011-12 
S K L E P
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Alenko Blaško Valentinčič, stanujočo v Šempetru pri Gorici, za predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« .
Mandat svetu zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.
S K L E P
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Antona Praznika, stanujočega v Šempetru pri Gorici, za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« .
Mandat svetu zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni