28. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 20. 6. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

28. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 20. 6. 2013

Številka: 01101-11/2013-1
Šempeter pri Gorici, 10. junij 2013


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem

28. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. junija 2013, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 27. redne seje.


Dnevni red:

1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2012 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Povzetek letnega poročila 2012
- Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2012


3. Idejna zasnova širitve pokopališča v Šempetru pri Gorici – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- idejna zasnova razširitve pokopališča v Šempetru pri Gorici


4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012


5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012


6. Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012


7. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2012 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poslovno poročilo
- Bilanca stanja


8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2013/2014
gradivo:
- Obrazložitev in  predlog sklepa


9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa


10. Odlok o ustanovitvi Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Nova Gorica – druga obravnava
gradivo:
- Predlog sklepa
- Predlog Odloka o ustanovitvi Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Nova Gorica
- Pripombe posameznih občin ustanoviteljic na predlog odloka


11. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
gradivo:
- Predlog sklepa o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje


12. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo:


13. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za Gasilsko in reševalno dejavnost
gradivo:


dodatna točka: Pripojitev Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
- Obrazložitev in predlog sklepa
- elaborat


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:

člani občinskega sveta, Tanja Kožuh – PTP d.o.o., Vladimir Kozorog – Studio Kozorog d.o.o., Slavica Bragato in Klavdija Štokel Trobec – OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Andrej Miška – Komunala Nova Gorica d.d., predstavniki medijev

Sprejeti akti 28. redne seje:2. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Primorskega tehnološkega parka d.o.o., za leto 2012.


3. točka:
Sklep št: 01101-10/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Idejni zasnovi razširitve pokopališča v Šempetru pri Gorici (1. in 2. faza), št. 121-1-2013, junij 2013.


4. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2012.


5. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba, za leto 2012.


6. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012.


7. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2012.


8. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-9
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
1.
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2013/2014, od 1. septembra 2013 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


9. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-11
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.  Sklep začne veljati takoj.

Dopolnilni sklep k sklepu spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 št: 01101-12/2013-12
1.
Občina Šempeter-Vrtojba z javnim razpisom za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb proda stanovanje na naslovu Ulica Ivana Suliča 14/C v Šempetru pri Gorici.
Kupnina pridobljena s prodajo nepremičnine se nameni za nakup primerljivega stanovanja.

10. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-13
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o ustanovitvi Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Nova Gorica.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Nova Gorica.


11. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-14
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, bo v petek, 19. julija 2013.


12. točka:
Sklep št: 01101-12/2013-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednja priznanja in nagrade v letu 2013:
A. – Za trajno pomembne uspehe pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba, njenemu uveljavljanju ugleda v domovini in v svetu:
1. ZLATO PRIZNANJE – Branko Čermelj, Šempeter pri Gorici
2. SREBRNO PRIZNANJE – Jasmina Bremec, Vrtojba
3. BRONASTO PRIZNANJE – Primož Gulin, Vrtojba
B. – Za izredne uspehe na področju gospodarstva in negospodarstva:
1. DIPLOMA – Društvo Soška fronta
2. DIPLOMA –Žlebovi Grič Trgovina d.o.o.
3. DIPLOMA –Alenka Pegan
2. Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 19. julija 2013.


13. točka:
NI BILO REALIZIRANO


dodatna točka:
Sklep št: 01101-12/2013-3
1. Javni zavod Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica se s 1. 1. 2014 pripoji Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
2. Po sprejetju sklepa o pripojitvi na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic uprava Mestne občine Nova Gorica pripravi ustrezne pravne akte za pripojitev.
3. Ta sklep velja takoj.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni