29. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 19. 8. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

29. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 19. 8. 2013

Številka: 01101-13/2013-1
Šempeter pri Gorici, 9. avgust 2013

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


29. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v ponedeljek, 19. avgusta 2013, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 28. redne seje.


Dnevni red
:

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

2. DODATNA točka: Predstavitev Centra zabave ICIT - informacija

- gradivo:
- Predstavitev Centra zabave ICIT 
- Predlog sklepa

2. točka: Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
- gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa

3. točka: Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013
- gradivo:
- Predlog sklepa
- Polletna realizacija 2013 splošni del
- Polletna realizacija 2013 posebni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 splošni del
- Obrazložite polletna realizacija 2013 posebni del

4. točka: Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, predstavniki medijevSprejeti akti 29. redne seje:


2. točka:
Sklep ni bil sprejet.

2. (dodatna) točka:

Sklep št: 01101-14/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Predstavitvi Centra zabave ICIT.

3. točka:
Sklep št: 01101-3/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013.
- Polletna realizacija 2013 splošni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 splošni del
- Polletna realizacija 2013 posebni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 posebni del

4. točka:
Sklep št: 01101-3/2013-8
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Darka Tomšiča za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih (4) let.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni