30. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 19. 9. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

30. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 19. 9. 2013

Številka: 01101-15/2013-1

Šempeter pri Gorici, 11. september 2013


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

 

30. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 19. septembra 2013, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 29. redne seje.Dnevni red
:1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2013/2014

Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa


3. točka: Navodilo za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v organih upravljanja – prva obravnava

Gradivo:
- Obrazložitev, navodilo in predlog sklepa


4. točka: Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014 – skrajšani postopek

Gradivo:
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2014
- splošni del 2013 in 2014
- posebni del 2013 in 2014
- NRP 2013-2016
- Obrazložitev splošnega dela - rebalans 2013
- Obrazložitev splošnega dela - spremembe in dopolnitve odloka 2014
- Obrazložitav posebni del - rebalans 2013 in odlok o sprem. in dopol. odloka 2014
- Obrazložitev NRP 2013-2016
- Kadrovski načrt 2013-2014
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2013_19.9.13
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2014_19.9.13
- Amandma župana z dne 16. 9. 13


5. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za Gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa
 

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

 

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk
Sprejeti akti 30. redne seje:2. točka:
Sklep št. 01101-16/2013-1
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2013/2014, Uradni list RS št. 79/13 z dne 27. 9. 2013
1.
Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2013 znašajo:
Program 2013/2014  EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 424,05
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 323,41
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 334,63
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 282,46
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 253,11
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 228,25
Kombinirani  334,63
2.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2013 za šolsko leto 2013/2014.3. točka:
Sklep št. 01101-16/2013-2
Opravljena je bila prva obravnava Navodila za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v organih upravljanja.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Navodilo za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v organih upravljanja za drugo obravnavo.


4. točka:
Sklep št. 01101-16/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.
Sklep št. 01101-16/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.


5. točka:
Sklep št. 01101-16/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Leona Vodopivca, roj. 1991, stanujočega na naslovu Cesta goriške fronte 85, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica.
Mandat traja štiri (4) leta.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni