31. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 17. 10. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

31. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 17. 10. 2013

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

31. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 30. redne seje.


Dnevni red:

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: predlagatelj svetniška skupina Socialnih demokratov: Praznovanje krajevnih praznikov v občini Šempeter-Vrtojba
- Obrazložitev SD in komentar župana


3. točka: predlagatelj svetniška skupina Socialnih demokratov: Netransparentnost posegov v prostor in porabe proračunskih sredstev
- Obrazložitev SD in komentar župana


4. točka: Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
- Elaborat o oblikovanju cene, Komunala Nova Gorica d.d.
- Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba


5. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija
- Poročilo E3 d.o.o.
- Predlog sklepa


6. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija
- Poročilo CPG d.d.
- Predlog sklepa


7. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2012 – informacija
- Poročilo Avrigo d.d.
- Predlog sklepa


8. točka: Navodilo za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v svetih zavodov, podjetij, skladov in agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike – druga obravnava
- Predlog Navodila za predstavnike OŠ-V


9. točka: Imenovanje treh (3) predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici


10. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, Marko Vertih – E3 d.o.o., Vane Premrl – CPG d.d., Sandi Brataševec – Avrigo d.d., Andrej Miška – Komunala Nova Gorica d.d., predstavniki medijev
Sprejeti akti 31. redne seje:

 


4. točka:

 • Sklep št. 01101-19/2013-2, objavljeno v UL RS št. 89/13 z dne 28. 10. 2013
  1.
  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je potrdil z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013.
  Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
  1 Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777
  EUR/kg.
  1.1 Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je 1,5498 EUR na osebo mesečno.
  1.2 Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec,
  to je 0,2570 EUR na osebo mesečno.
  2 Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec,
  to je 0,6244 EUR na osebo mesečno.
  3 Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
  odpadkov
  3.1 Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec,
  to je 0,8685 EUR na osebo mesečno.
  3.2 Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec,
  to je 1,0140 EUR na osebo mesečno.
  2.
  Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje).

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba.


5. točka:

Sklep št. 01101-19/2013-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012.

6. točka:

Sklep št. 01101-19/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2012.

7. točka:

Sklep št. 01101-19/2013-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2012

8. točka:

Sklep št. 01101-19/2013-8
Opravljena je bila druga obravnava Navodila za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v organih upravljanja.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Navodilo za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v organih upravljanja, upoštevajoč sprejeta amandmaja.


9. točka
:
Sklep št. 01101-19/2013-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje:
– Saro Krošelj, Vrtojba
– Barbaro Pavlin, Šempeter pri Gorici
– Janjo Polanc, Šempeter pri Gorici
za predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Mandat traja štiri (4) leta.

10. točka
:
Sklep št. 01101-19/2013-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Martina Ferfolja, stanujočega v Šempetru pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni