32. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 14. 11. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

32. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 14. 11. 2013

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

32. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. novembra 2013, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 31. redne seje.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Letno poročilo izvajalca oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode v letu 2012 – informacija
- Obrazložitev in predlog sklepa
- Letno poročilo


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek
- Obrazložitev in predlog sklepa


4. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek
- Obrazložitev in predlog sklepa
- predlog amandmaja svetnice Gerbec z dne 14.11.13


dodatna (5.) točka
: Sprememba Statuta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« - EZTS GO - informacija
- Obrazložitev in predlog sklepa

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
člani občinskega sveta, Miran Lovrič – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., predstavniki medijev

 
Sprejeti akti 32. redne seje:


2. točka:

Sklep št.: 01101-21/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu izvajalca oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode v letu 2012.

3. točka:
Sklep št.: 01101-21/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba št.: 01101-21/2013-4, objava v UL RS št. 98/13 z dne 29. 11. 2013

4. točka:
Sklep št.: 01101-21/2013-5
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter–Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter–Vrtojba za drugo obravnavo.

5. točka:
Sklep št.: 01101-21/2013-6
Potrdi se sprememba Statuta EZTS, ki ga je s sklepom sprejela Skupščina EZTS GO 15. julija 2013, ki glasi:
• Spremeni se 3. odst. 11 člen statuta ter se besedo »uprava« zamenja z besedo »direktor«
• Popravljeni 3. odst. 11. člen statuta glasi: »Nadzorni svet preverja finančno poslovanje EZTS in potrjuje zaključni obračun, ki ga pripravi direktor, odobri pa skupščina.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni