33. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 12. 12. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

33. redna seja občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, dne 12. 12. 2013

Številka: 01101-23/2013-1


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem33. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 12. decembra 2013, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 32. redne seje.Dnevni red:1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Osnutek dokumenta EZTS GO - Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014 – 2020 – informacija

- Povzetek ciljev,ukrepov,projektnih predlogov za prihodnje EU programsko obdobje,oblikovanje strateškega načrta
- Strateški načrt EZTS GO 2014-2020 - osnutek dokumenta_21_11_2013
- veljavna Statut in konvencija EZTS z dne 18. 2. 2010


3. točka: Predlog Občinskega prostorskega načrta občine Šempeter-Vrtojba – obravnava in sprejem

- Gradivo


4. točka: Poročilo o razpisih za spodbujanje kmetijstva – informacija

- Poročilo o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2013


5. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – skrajšani postopek

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014
- Splošnii del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
- Obrazložitev Splošnega dela - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
- Posebni del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
- Posebni del za 2014 - z realizacijo 31.10.2013
- Obrazložitev Posebni del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
- NRP 2013-2016
- Obrazložitev NRP - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
- Kadrovski načrt 2013-2014
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OŠ-V v letu 2014
 

6. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

- Obrazložitev, predlog odloka in sklep


7.  točka
: Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2013 – informacija

- Poročilo o dodeljenih sredstvih


8.  točka
: Odlok o razveljavitvi Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

- Obrazložitev, predlog odloka in sklepdodatna točka: Sklep o določitvi števila oddelkov in Sklep o določitvi cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2013/2014
- Obrazložitev in predlog dveh sklepov


dodatna točka:
Zavod ZIC - Predlog za soglasje za prodajo objekta A
- Gradivo direktorja ZIC


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, Sandra Sodini direktorica EZTS GO, Leon Kobetič in Maja Šinigoj – Locus d.o.o., predstavniki medijev

 

Zasedanja stalnih delovnih teles občinskega sveta:

6. 12. 2013 ob 18:30 Komisija za mednarodne odnose

9. 12. 2013 ob 17:00 Odbor za gospodarski razvoj

9. 12. 2013 ob 18:30 Odbor za okolje in prostor
 
Sprejeti akti 33. redne seje dne 12. 12. 2013 in nadaljevanje dne 19. 12. 2013:

 

 


2. točka:
Sklep št: 01101-24/2013-15
Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s pripravljenim osnutkom dokumenta EZTS GO – Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014 – 2020


3. točka:

Sklep št.: 01101-24/2013-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.
Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014


4. točka:

Sklep št.: 01101-24/2013-18
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o poročilu o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2013.


5. točka:
Sklep št.: 01101-24/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.
Sklep št.: 01101-24/2013-12
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


6. točka:
Sklep št.: 01101-24/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.

7. točka:
Sklep št.: 01101-24/2013-19
Sprejme se poročilo o dodeljenih finančnih sredstvih, ki so bila skladno z Javnim razpisom za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj razdeljena v letu 2013.


8. točka:

Sklep št.: 01101-24/2013-20
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št. 12/2000 z dne 1. 7. 2000, objavljeno v Uradnem listu RS pt. 114/2013 z dne 31. 12. 2013


Dodatna točka:
Sklep št. 01101-24/2013-13
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Sklep št. 01101-24/2013-14
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2013/2014 od 1. 2. 2014 dalje, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni