34. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 13. 2. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

34. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 13. 2. 2014

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

34. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 13. februarja 2014, ob 16.00
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 33. redne seje.

Dnevni red:

1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi – pravno mnenje
- pravno mnenje


3. Odlok o oskrbi s pitno vodo – prva obravnava
- Obrazložitev, odlok in predlog sklepa


4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- Obrazložitev, odlok in predlog sklepa


5. Plan vzdrževalnih del na lokalnih cestah v letu 2014 – informacija
- Obrazložitev in predlog sklepa
- priloga


6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih – informacija
- Obrazložitev in predlog sklepa
- priloga


7. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2014
- Obrazložitev in predlog sklepa


8. Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- Obrazložitev, odlok in predlog sklepa


9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- Obrazložitev, odlok in predlog sklepa


10. Plan dela občinskega sveta v letu 2014
- Obrazložitev in predlog sklepa


11. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
člani občinskega sveta, Simon Čehovin – Odvetniška pisarna Čehovin & Cvijanović d.o.o., Miran Lovrič – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kristjan Mugerli – CPG d.d., Rajko Leban – GOLEA, predstavniki medijev

 

Sprejeti akti 33. redne seje:


2. točka:

Sklep št.: 01101-2/2014-2
Članom sveta zavoda ZIC se dostavi pravno mnenje odvetnika Simona Čehovina in se jih opozori na njihovo odgovornost pri opravljajo nalog po Zakonu o insolventnih postopkih, še posebej na določila, ki se tičejo insolventnosti zavoda.

3. točka:

Sklep št.: 01101-2/2014-3
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo. Upoštevajoč podane pripombe, se pripravi odlok za drugo obravnavo.

4. točka:

Sklep št.: 01101-2/2014-4
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Upoštevajoč podane pripombe, se pripravi odlok za drugo obravnavo.


5. točka
:

Sklep št.: 01101-2/2014-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Plan vzdrževalnih del na lokalnih cestah Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.

6. točka:

Sklep št.: 01101-2/2014-1
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.

7. točka:

Sklep št.: 01101-2/2014-6
Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
Letni program športa, objava v UL RS, št. 14/14 z dne 21. 2. 2014


8. točka
:

Sklep št.: 01101-2/2014-8
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba. Upoštevajoč podane pripombe, se pripravi odlok za drugo obravnavo.

9. točka
:

Sklep št.: 01101-2/2014-9
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitve Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe, se pripravi odlok za drugo obravnavo.

10. točka
:

Sklep št.: 01101-2/2014-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Plan dela občinskega sveta za leto 2014.


11. točka
:

Sklep št.: 01101-2/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Polono Bajc, stanujočo v Šempetru, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni