35. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 20. 3. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

35. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 20. 3. 2014

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

35. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. marca 2014, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 34. redne seje.

Dnevni red:

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- odgovori na pobude in vprašanja prejšnje, 34. seje

2. točka:Predlog letnega progama izobraževanja odraslih za leto 2014
- obrazložitev in predlog sklepa

3. točka: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica – prva obravnava
- UMIK TOČKE IZ DNEVNEGA REDA

4. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2014
- Obrazložitev in predlok sklepa
- Obrazložitev CSD

5.  točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- Obrazložitev in predlok sklepa

6. točka: Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- Obrazložitev in predlok sklepa

7.  točka: Spremembe in dopolnitve odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- Obrazložitev in predlok sklepa

8. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2013 – informacija
- Predlog sklepa
- Poročilo

9. točka: Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2013 – informacija
- Obrazložitev in predlok sklepa

10. točka: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013
- Predlog odloka o zaključnem računu in predlog sklepa
- Realizacija Splošni del
- Obrazložitev realizacija Splošni del
- Realizacija Posebni del
- Obrazložitev realizacija  Posebni del
- Realizacija NRP
- Obrazložitev realizacija NRP

11.  točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2013 – informacija
- Obrazložitev in predlok sklepa

12. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013 – informacija
- Poročilo o delu nadzornega odbora in predlog sklepa
- Končno poročilo NO - borela Vrtojba
- Končno poročilo NO - kanalizacija Griči Vrtojba

13. točka: Osnutek sodne poravnave v zadevi SGP d.d. – v likvidaciji 
- Obrazložitev in predlog sklepa
- Osnutek sodne poravnave

14.  točka: Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica
- Obrazložitev in predlok sklepa

Dodatna točka: Projekt Alterenergy - Pristop Občine Šempeter-Vrtojba h Konvenciji županov
- Obrazložitev in predlok sklepa

Dodatna točka: Pobratenje z Občino Hodiše / Keutschach am See/ iz Avstrije - seznanitev

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta, Marjan Pintar – direktor Javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica, Darko Tomšič - direktor Javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, v.d. direktorja Nataša Košiček – CSD Nova Gorica, Tadej Mori – vodja medobčinske uprave, Jože Rupar – predsednik Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba, predstavniki medijev

 
Sprejeti akti 35. redne seje:


2. (dodatna) točka: 
Sklep št: 01101-4/2014-21

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba sprejme sklep o pristopu Občine Šempeter-Vrtojba h Konvenciji županov in pooblašča župana za podpis pristopne izjave.

4. točka
:
Sklep št.: 01101-4/2014-2
SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Centra za socialno delo Nova Gorica, v višini 18,17 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,10 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2014 dalje.


5 točka
:
Sklep št.: 01101-4/2014-3
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.
Ker ni bilo podanih pripomb, je bila opravljena tudi druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.


6. točka:
Sklep št.: 01101-4/2014-5
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba.


7. točka:
Sklep št.:01101-4/2014-7
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitve Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitve Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.


8. točka
:
Sklep št.: 01101-4/2014-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2013.

9. točka:
Sklep št.: 01101-4/2014-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o izvedenih investicijah v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

10. točka:
Sklep št.: 01101-4/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.

- realizacija splošni del
- obrazložitev realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- obrazložitev realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitev realizacija NRP


11. točka:
Sklep št.: 01101-4/2014-19
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013.


13. točka: Osnutek sodne poravnave v zadevi SGP d.d. – v likvidaciji 
TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA


14. točka:
Sklep št.: 01101-4/2014-20
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma-osnovno varstvo Nova Gorica
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Marjana Pintarja, univ. dipl. prav. za direktorja Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo Nova Gorica, za štiriletno mandatno obdobje.


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni