36. redna seja občinskega sveta 15. 5. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

36. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 15. 5. 2014

Številka: 01101-5/2014-1

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


36. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 15. maja 2014, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 35. redne seje.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo družbe E3


3. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2013 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo družbe AVRIGO


4. točka: Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. Faza
gradivo:
- Predlog sklepa
- Predlog odloka
   - amandma k odloku
- tekst
- ureditvena situacija
- načrt parcelacije
- parcelacija površine
- parcelacija - tekst
- obstoječe
- prerezi
- situacija infrastruktura


5. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek
gradivo:
- Predlog sklepa
- Predlog odloka 
- Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Šempeter-Vrtojba - Structura d.o.o.
- Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Šempeter-Vrtojba - besedilni del


6. točka: Soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013« in soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014«
gradivo:
- Predlog sklepa

- Letno poročilo za leto 2013
- Sklep Nadzorni odbor - poročilo za leto 2013
- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

- Poslovni in Finanči načrt za leto 2014
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Sklep Nadzorni odbor - poslovni in finančni načrt za leto 2014

- Pismo poslovostvu sklada (Valuta, družba za revizijo d.o.o.)
- Poročilo neodvisnega revizorja (Valuta, družba za revizijo d.o.o.)


7. točka: Osnutek sodne poravnave v zadevi SGP d.d. – v likvidaciji
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa
- Osnutek sodne poravnave


8. točka: Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica v letu 2013 – informacija
gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu Goriške knjižnice za 2013


9. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – prva obravnava
gradivo:
- Obrazložitev, odlok o sremembah in dopolnitvah odloka in predlog sklepa
- veljaven odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica


10. točka: Informacija o projektu R CERO
gradivo:
- Poročilo 


11. točka: Informacija o javni dražbi ZIC


12. točka: Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa


13. točka: Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2014 - 2018
gradivo:
- Obrazložitev

14. točka: Predlog za imenovanje direktorja zasebnega zavoda ZIC
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa


15. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zasebnega Zavoda ZIC Vrtojba
gradivo:
- Obrazložitev


16. (dodatna) točka: Mnenje o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta, v.d. direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Tatjana Gregorčič, direktor E3 energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. Marko Vetrih, vodja komercialnega sektorja AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.o.o. Sandi Brataševec, Emil Bratina in Tomaž Mohorko - Projekt d.d. Nova Gorica, Structura d.o.o., odvetnik Ivan Rutar, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica Irena Škvarč, predstavniki medijev
Zasedanja stalnih delovnih teles občinskega sveta:

12. 5. 2014 ob 18:00
Odbor za okolje in prostor

13. 5. 2014 ob 16:30
Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

13. 5. 2014 ob 17:00
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14. 5. 2014 ob 17:30
Komisija za vloge in pritožbe
 


 

Sprejeti akti 36. redne seje:zapisnik 35. redne seje, ki je bila dne 20. 3. 2014

2. točka:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.


3. točka:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2013.


4. točka:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014.

  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/14 z dne 26. 5. 2014


5. točka:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter-Vrtojba.

6. točka:
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013«.
2. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014«.
3. Sklep prične veljati takoj.7. točka:
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba soglaša s sodno poravnavo med Občino Šempeter-Vrtojba in družbama GORICA, Splošno gradbeno podjetje d.d. – v likvidaciji ter PEROTA, Trgovina in storitve, d.o.o., kot pravni naslednik družbe POZICIJA, Investicije in upravljanje d.o.o..
2. Sodna poravnava se sklene v roku osmih dni od sprejema tega sklepa.
3. Sklep začne veljati takoj.8. točka:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica v letu 2013.


9. točka:

Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica za drugo obravnavo.10. točka:

informacija


11. točka:
informacija


12. točka:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Ester Košiček, stanujočo v Novi Gorici, za direktorico javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, za mandatno obdobje 4. let.


13. točka:
TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA


14. točka:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Svetu zasebnega zavoda ZIC imenovanje Melite Bubek, stanujoče v Renčah, Bilje 27, za direktorico zasebnega zavoda ZIC Vrtojba.


15. točka:
ni bilo realizirano


16. točka:
Sklep št: 01101-6/2014-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje pozitivno mnenje obema prijavljenima kandidatoma, ki sta oddala popolne vloge (Mykhaylo Madan in Sandi Vrabec), za direktorja javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica, za mandatno obdobje 5. let.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni