37. redna seja občinskega sveta 19. 6. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

37. redna seja občinskega sveta O Š-V dne 19. 6. 2014Številka: 01101-7/2014-1
Šempeter pri Gorici, 7. junij 2014
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


37. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. junija 2014, ob 16. uri v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 36. redne seje.


Dnevni red:

1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. Odlok o oskrbi s pitno vodo – druga obravnava
Gradivo:
- Obrazložitev, predlog odloka o oskrbi s pitno vodo in predlog sklepa


3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
Gradivo:
- Obrazložitev, predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba in predlok sklepa


4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) – skrajšani postopek
Gradivo:
- Predlog sklepa
- predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) 
- Obrazložitev programa opremljanja
- Programa opremljanja
- Spar
 

5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013 – informacija
Gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013


6. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013 – informacija
Gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013


7. Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013 – informacija
Gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013


8. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013 – informacija
Gradivo:
- Predlog sklepa
- Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013


9. Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog Sklepa o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015


10. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2014/2015
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2014/2015


11. Poročilo o delu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba v letu 2013 in Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba za leto 2014
Gradivo:
- Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom za leto 2013 in soglasje za program in finančni načrt za leto 2014
- Poslovno poročilo KŠTM za leto 2013
- Realizacija 2013
- AJPES 2013
- Letni program in finančni načrt KŠTM za 2014


12. Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014
Gradivo:
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojbaza leto 2014 in predlog sklepa
- Proračun – splošni del
- Proračun – posebni del
- Načrt razvojnih programov 2014-2017
- Obrazložitev splošnega dela proračuna
- Obrazložitev posebnega dela proračuna
- Kadrovski načrt
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2014-2017
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šempeter-Vrtojba v letu 2014

- AMANDMA


13. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter – Vrtojba
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter – Vrtojba


14. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje


15. Imenovanje članov/predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Skupščino EZTS GO
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju članov/predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Skupščino EZTS GO


16. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2014
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa
- Predlog sklepa komisije z dne 19. 6. 2014

17. Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2014 – 2018
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije


DODATNA TOČKA: Sklenitev sodne poravnave v zadevi SGP d.d. – v likvidaciji za kotlovnico Podmark
Gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa glede sklenitvv sodne poravnave v zadevi SGP d.d. – v likvidaciji za kotlovnico Podmark


DODATNA TOČKA: Vloga za obrazloženo mnenje h kandidatu za direktorja Osovne šole Kozara Nova Gorica


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta, predstavnik družbe Komunala Nova Gorica d.d., predstavniki družbe CPG d.d., Gvido Modrijan - Structura d.o.o., predstavniki OŠ Ivana Roba Slavica Bragato in Larisa Ambrož, Aleš Bajec – direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba, predstavniki me
Zasedanja stalnih delovnih teles občinskega sveta:

  • 13. 6. 2014 ob 17:00 - svetniška pisarna
34. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  • 17. 6. 2014 ob 16:30 - svetniška pisarna
22. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

  • 18. 6. 2014 ob 17:00 - sejna soba
ODPADE!!
23. seja Odbora za Okolje in prostor
 Sprejeti akti 37. redne seje:zapisnik 36. seje , ki je bila dne 15. 5. 2014


2. točka:

Sklep št: 01101-8/2014-2
1. Opravljena je bila druga obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Sklep prične veljati takoj.

3. točka:
Sklep št:
01101-8/2014-4
1. Opravljena je bila druga obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Sklep prične veljati takoj.

4. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza.

5. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.


6. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.


7. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.


8. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.


9. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-12
Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2014/2015 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Če Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica na Vogrskem, v letu 2014/2015, ne bodo oblikovali.
3. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2014 znašajo:
Program 2014/2015 EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 423,65 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 322,65 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 333,78 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 281,37 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 251,92 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 227,06 EUR
Kombinirani 333,78 EUR
4.Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2014 za šolsko leto 2014/2015.
  • Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014

10. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-13
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2014/2015, od 1. septembra 2014 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


Dodatna 11. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-16
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba soglaša s sklenitvijo sodne poravnave med Občino Šempeter-Vrtojba in družbo GORICA, Splošno gradbeno podjetje d.d. – v likvidaciji katere predmet je pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 114/19 k.o. 2315 – Šempeter, za odškodnino oziroma odmeno v višini 12.000,00 €.
2. Sklep začne veljati takoj.11. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2013 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.
Sklep št: 01101-8/2014-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2014 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.


12. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.


13. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-27


14. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-28
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, bo v petek, 18. julija 2014.


15. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-29
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za člana skupščine EZTS GO »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« / » TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« :
1. Zdenka Šibava, V Mlinu 53, 5290 Šempeter pri Gorici
2. mag. Borisa Nemca, Bratuževa ulica 3, 5290 Šempeter pri Gorici16. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-30
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednja priznanja in nagrade v letu 2014:
A. – Za trajno pomembne uspehe pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba, njenemu uveljavljanju ugleda v domovini in v svetu:
1. ZLATO PRIZNANJE – Športno društvo Mark
2. BRONASTO PRIZNANJE – Društvo ekstremnih športov

B. – Za izredne uspehe na področju gospodarstva in negospodarstva:
1. DIPLOMA – Zveza veteranov vojne za Slovenijo
2. DIPLOMA – Vodopivec trgovina, trgovina in servisiranje d.o.o.

2. Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 18. julija 2014.


17. točka:
Sklep št: 01101-8/2014-31
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo:
1. Nataša Pavlin Rogelja, Šempeter pri Gorici - predsednica,
2. Andrej Čotar, Šempeter pri Gorici - namestnik predsednice,
3. Jana Valenčak, Šempeter pri Gorici - članica,
4. Nika Vičič, Šempeter pri Gorici - namestnica članice,
5. Silvo Kokot, Šempeter pri Gorici - član,
6. Katarina Grmek, Šempeter pri Gorici - namestnica člana,
7. Borut Igor Fiorelli, Šempeter pri Gorici - član,
8. Maja Kerševan, Šempeter pri Gorici - namestnica člana.
2. Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
3. Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
4. Ta sklep začne veljati takoj.

Dodatna točka:
Sklep št: 01101-8/2014-32
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica, Edvardu Vrabiču.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni