38. redna seja občinskega sveta 4. 9. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

38. redna seja Občinskega sveta OŠ-V, dne 4. 9. 2014

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


38. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 4. septembra 2014, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 37. redne seje.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Lokalni program za kulturo 2014-2017 v Občini Šempeter-Vrtojba
gradivo:
- Obrazložitev, lokalni program in predlog sklepa


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – druga obravnava
gradivo:
- Obrazložitev, odlok o ustanovitvi in predlog sklepa


4. točka: Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2014
gradivo:
- predlog sklepa
- splošni del polletne realizacije
- obrazložitev splošnega dela polletne realizacije
- posebni del polletne realizacije
- obrazložitev posebnega dela polletne realizacije


5. točka: Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014
gradivo:
- Odlok o rebalansu proračuna za leto 2014 in predlog sklepa
- Proračun – splošni del
- Proračun – posebni del
- Načrt razvojnih programov 2014-2017
- Obrazložitev splošnega dela proračuna
- Obrazložitev posebnega dela proračuna
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2014-2017
- Kadrovski načrt

6. točka: Osnutek Dodatka št. 5 k Ustanovitvenemu aktu zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo Socialnega centra Vrtojba« in Pogodba o ureditvi razmerij med ustanovitelji


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
Zasedanja stalnih delovnih teles občinskega sveta:
 Sprejeti akti 38. redne seje:zapisnik 37. seje , ki je bila dne 19. 6. 2014


2. točka:

Sklep št: 01101-10/2014-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme »Lokalni program za kulturo 2014 – 2017 v Občini Šempeter-Vrtojba«.
  • Lokalni program za kulturo 2014 – 2017 v Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v UL RS št. 73/2014 z dne13. 10. 2014


3. točka:
Sklep št:
01101-10/2014-4
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
  • Odlok o o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, objavljeno v UL RS št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014


4. točka:
Sklep št: 01101-10/2014-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2014.

5. točka:
Sklep št:
01101-10/2014-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.
  • Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, objavljeno v UL RS št. 66/2014 z dne

6. točka:
O sklepu se ni glasovalo.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni