12. seja občinskega sveta 12. 12. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

12. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 12. 12. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 12. decembra 2019 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 11. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. novembra 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne 21. 11. 2019

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Poročilo Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2018/2019 - informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo č
- gradivo d
Poročevalec: mag. Primož Hvala Kamenšček – ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Ksenija Ušaj – sodelavka za družbene dejavnost
Obravnava stalnega telesa:
Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 01101-20/2019-2 o sprejemu informacije o letnem poročilu za šolsko leto 2018/2019 Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

4. točka: Nakup športnega centra HIT
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo č
- gradivo d
Poročevalec: župan mag. Milan Turk  
Obravnava stalnega telesa:
Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

 Sklep št.: 01101-20/2019-3 o sprejemu informacije o ustanovitvi nakupne pravice za odkup dela objektov Športnega centra HIT.

5. točka: Plan dela Občinskega sveta za leto 2020
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik odčine
Obravnava stalnega telesa:
x

SPREJETO

Sklep št. 01101-20/2019-4 o sprejemu plana dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

6. točka: Imenovanje nadomestnega člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
Poročevalec:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Obravnava stalnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Na poziv se si nihče prijavil, zato ni bilo realizirano.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


petek, 6. 12. 2019
- 6. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri - vabilo

torek, 10. 12. 2019
- 10. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do srede, 11. 12. 2019, do 9. ure - vabilo

sreda, 11. 12. 2019
- 10. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 - vabilo

- 7. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16. uri - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni