3. seja občinskega sveta 24. 1. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

3. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 24. 1. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 24. januarja 2019 ob 16.30
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje in zapisnika 2. redne seje
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta, ki je bila 30. 11. 2018 št. 01101-2/2019-1
Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta. ki je bila 13. 12. 2018  št. 01101-2/2019-2
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2018/2019
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolko leto 2018/2019, objava v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

4. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
- gradivo k
- gradivo l
- gradivo m
- gradivo n
- gradivo o
- gradivo p
- gradivo r

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-6

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 

SPREJETO

Sklep št.:01101-2/2019-4

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019


5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

SPREJETO

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019, št.:01101-2/2019-8, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020,  št. 01101-2/2019-9, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019


6. Stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Goriciskrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- stališča
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.

7. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba
- gradivo a

SPREJETO

Sklep o ukinitvi statusa grajenegai javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba, objava  Uradnem listu RS št.: 7/2019 z dne 1. 2. 2019

8. Imenovanje manjkajočih članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovane  za članico Krajevnega odbora naselja Vrtojba.

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda LUNG
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-13
Imenovanje  predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje.

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje.

11. Imenovanje uredniškega odbora in odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-15
Imenovanje odgovoreo urednice javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba.
- Sklep št. 01101-2/2019-16
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje uredniški odbor javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba
12. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju mag. Darka Tomšiča, univ. dipl. ekon., stanujočega Vipolže 12, Dobrovo v Brdih, za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


ponedeljek, 21. 1. 2019
- 1. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17.00 v sejni sobi - vabilo

torek, 22. 1. 2019

- 2. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni - vabilo

- 1. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi - vabilo

- 1. seja Odbora za okolje in prostor ob 18.30 v sejni sobi - vabilo
  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni