4. seja občinskega sveta 14. 2. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

4. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 14. 2. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. februarja 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 3. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 24. 1. 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta dne 24. 1. 2019  št. 01101-4/2019-1
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Predstavitev investicije - prometni otok na lokalni cesti LC 414041 - informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
Poročevalec: Borut Dovžak, Biro Črta d. o. o.

SPREJETO

Sklep št. 01101-4/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o investiciji - prometni otok na lokalni cesti LC 414041.
4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2018informacija
- gradivo a
Poročevalec: Tadej Mori, vodja medobčinske uprave

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2018.

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018.

6. Odpis terjatev
- gradivo a
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Sklep o odpisu terjatev št. 01101-4/2019-7 (DAR-VAL)
Sklep o odpisu terjatev št. 01101-4/2019-8 (Školaris)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« - skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 01101-4/2019-9
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«, objavljen  v Uradnem listu RS št.: 11/2019 z dne 22. 2. 2019

8. Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2019
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot, v.d. direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba
SPREJETO
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2019.

9. Imenovanje manjkajočih članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep KO Šempeter pri Gorici št. 01101-4/2019-12 (KO Šempeter)
Sklep KO Vrtojba št. 01101-4/2019-13 (KO Vrtojba)

10. Imenovanje predstavnika v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Bogdana Potokarja, stanujočega na naslovu Ulica Padlih borcev 20, Šempeter pri Gorici.

11. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Goriciskrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-4/2019-3
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, objava v Uradnem listu RS št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


torek, 12. februar 2019

- 2. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi - vabilo

sreda, 13. februar 2019
- 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30
v sejni sobi - vabilo

- 2. seja Odbora za okolje in prostor ob 17.30 v sejni sobi - vabilo

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni