9. seja občinskega sveta 12. 9. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

9. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 12. 9. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 12. septembra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (vabilo)


Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 8. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. junija 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. junija 2019
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Sklep o oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o oblikovanju oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2019/2020 št: 01101-14/2019-2
4. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020 št.: 01101-14/2019-3;
- objava Sklepa o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020 v Uradnem listui RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
5. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Šempeter-Vrtojba št.: 01101-14/2019-4;
- objava Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Šempeter-Vrtojba v Uradnem listui RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
6. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-14/2019-5

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019:

- Proračun 2019 – splošni del
- Proračun 2019 – posebni del
- Obrazložitev
7. Rebalans proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 01101-/2019-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami:
- Odlok o rebalansu proračuna občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019
št. 01101-/2019-6, objavljen v UL RS št.: 55/2019 z dne 13. 9. 2019
- splošni del
- posebni del
- NRP 2019-2022
- obrazložitve
- Kadrovski načrt
Objava Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 v Uradnem listu RS št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št.: 01101-14/2019-7:

9. Sprememba proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 01101-14/2019-12 Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Spremembe proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami:
- Odlok o spremembi proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 št. 01101-14/2019-8, objavljen v UL RS št.: 58/2019 z dne 27. 9. 2019
- splošni del
- posebni del
- kadrovski načrt
- obrazložitve
Objava Odloka o spremembi proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 v Uradnem listu RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

10. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št: 01101-14/2019-9:

11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3443/7 k.o. Šempeter

- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Objava Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3443/7 k. o. 2315 Šempeter v Uradnem listui RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesponedeljek, 9. 9. 2019
- 5. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi - vabilo

od 9. 11. do 11. 9. 2019 ob 20. uri
- 4. (dopisna) seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport - vabilo

sreda, 11. 9. 2019
- 7. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni