13. seja občinskega sveta 23. 1. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

13. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 23. 1. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 23. januarja 2020 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 12. decembra 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne 12. 12. 2019

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2019 in plan aktivnosti za leto 2020 - informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: GOLEA
Obravnava stalnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, 
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 št. 360-1/2020-2

4. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020
- gradivo a
Poročevalec: KOLEKTOR CPG d.o.o.
Obravnava stalnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu Plana rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020 št. 3711-1/2020-2

5. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 - informacija
- gradivo a
Poročevalka: Mojca Plešnar - predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega telesa: X

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o letnem poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št: 0321-1/2020-2

6. točka: Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti Obravnava stalnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

- Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje št.: 602-3/2020-1, objava v UL RS št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
- Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje NPB(1)

7. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

- Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št.: 674-1/2020-2
- Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020, UL RS št.: 4/2020 z dne 24. 1. 2020

8. točka: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava - prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: X

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava št.: 007-1/2020-2

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesponedeljek, 20. 1. 2020
- 7. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri - vabilo


ponedeljek, 20. 1. 2020
- 11. seja Odbora za okolje in prostor ob 18. uri - vabilo


torek, 21. 1. 2020
- 8. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17. uri - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni