14. seja občinskega sveta OŠ-V dne 13. 2. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

14. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 13. 2. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 13. februarja 2020, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 23. januarja 2020
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne 23. 1. 2020

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- odgovori na vprašanja iz prejšnje seje


3. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter - Vrtojba v letu 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Vanči Premrl Vodja – enote vzdrževanja Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 43001-12/2008-55
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019, družbe Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica d.d.


4. Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tadej Mori, inšpektor svetnik
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda


5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 007-2/2020-2
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
2. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


6. Soglasje k Statutu Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št.:0140-3/2020-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 6. 12. 2019 in 28. 1. 2020.


7. Sodna poravnava med Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Občino Šempeter - Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.:35502-8/2019-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje sodno poravnavo med Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Občino Šempeter-Vrtojba v pravdni zadevi Pg 73/2019 z dne 18. 12. 2019.


8. Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- amandma KŠTM
Poročevalka
: Lucija Mikuš Vidmar - računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št.: 410-17/2020-7
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
2. Sklep prične veljati takoj.


9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka
: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 4780-1/2020-3
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020.


10. Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gravico h
Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar - računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št.: 410-18/2020-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava.
2. Sklep prične veljati takoj.
11. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


12. Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3446/9 k.o. 2315 Šempeter
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 711-5/2020-2 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter, objava v UL RS št.: 12/2020 z dne 28. 2. 2020


13. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št.: 007-4/2020-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter–Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


14. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št.: 007-5/2020-2
1.Opravljena je bila prva obravnava Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripomb se pripravi Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


15. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Statutarno pravna komisije

SPREJETO

Sklep št.: 007-6/2020-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter – Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter – Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.

16. Imenovanje nadomestnega člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – ponovni razpis
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa:Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda


17. Imenovanja predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svet zavoda Ljudske univerze Nova Gorica – ponovni razpis
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa:Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št.: 0322-1/2020-4
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je članica Romana Pipan, stanujoča v Šempetru pri Gorici odstopila kod predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.

Sklep št.: 0322-1/2020-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Dragico Maksimović, stanujočo v Vrtojbi, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.
Mandat traja do izteka mandata aktualnemu svetu zavoda.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


ponedeljek, 10. februarja 2020
- 12. seja Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

torek, 11. februarja 2020
- 8. seja Odbora za gospodarski razvoj Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 17.30 v sejni sobi - vabilo

- 3. dopisna seja Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo potekala v elektronski obliki po e - pošt od 11. 2. 2020 od 8. ure do srede 12. 2. 2020 do 8. ure - vabilo

- 9. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, ki bo potekala v elektronski obliki po e– pošti od 11. 2. 2020 od 12. ure do 13. 2. 2020 do 12. ure - vabilo

sreda, 12. februarja 2020
- 7. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 17. uri v svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni