15. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 19. 3. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30


PREKLIC_
15. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 19. 3. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. marca 2020 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.Dnevni red (Vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020, in 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020
- gradivo a
- gradivo b


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tadej Mori - inšpektor svetnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: x


4. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019 – informacija
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor


5. Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa:


6. Letni plan dela in finančni načrt za leto 2020 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot - direktor javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


7. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – druga obravnava
- gradivo a
     - gradivo a priloga 1
     - gradivo a priloga 2
     - gradivo a priloga 3
     - gradivo a priloga 4
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
Poročevalka
: Lucija Mikuš Vidmar - računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


9. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


10. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


11. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter–Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


12. Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba z dne 28. 3. 2013
- gradivo
    -  priloga 1
    -  priloga 2
    -  priloga 3
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x


13. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x


14. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

15. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav - predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles

 

PREKLIC_ponedeljek, 16. marca 2020
- 13. seja Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

torek, 17. marca 2020
- 12. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitne in imenovanja od 17. marca 2020 ob 9h do srede 18. marca 2020 ob 11h - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni