16. seja občinskega sveta OŠ-V dne 21. 5. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

16. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 21. 5. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. maja 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020, zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020 in zapisnika 15. dopisne seje, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12. ure
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
SPREJETO
- Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020
- Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020
- Zapisnika 15. dopisne seje,ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12. ure

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter - Vrtojba v letu 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Sejad Jušić, komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
SPREJETO
Sklep št.: 223-1/2020-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019.

4. točka: Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tadej Mori, inšpektor svetnik – vodja medobčinske uprave
  - opravičena odsotnost poročevalca


5. točka: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2019 – informacija
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
SPREJETO
Sklep št.: 223-3/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019.

6. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2020 in poročilo o izvajanju storitve v letu 2019
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: Bernarda Pirih in Mateja Berginc Kovačič, Dom upokojencev Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo
SPREJETO
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu št.: 1220-3/2020-4
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 20,63 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,50 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2020 dalje.

7. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2020/2021
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Matejka Kandus, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
SPREJETO
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2020/2021 št.: 602-5/2020-2
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2020/2021 oblikuje 15 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelki za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Pri oblikovanju oddelkov se uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2 otroka več od najvišjega normativa v programu.
3. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2020/2021, ne bo izvajal.

8. točka: Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter - Vrtojba
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
SPREJETO
- Sklep: Sprejme se »Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba«. št.: 610-1/2020-1

9. točka: Letni plan dela in finančni načrt za leto 2020 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda KŠTM Šempeter - Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
SPREJETO
Sklep : Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2020, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba. št.: 0140-6/2020-5

10. točka: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:
SPREJETO
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami. Št.: 410-23/2020-1
- Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št.: 410-23/2020-2
- splošni del
- posebni del
- NRP 2019-2023
- obrazložitve

11. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa:
SPREJETO
Sklep: Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019. Št: 4780-3/2020-2


12.točka: Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba do izteka mandata aktualnemu NO
- gradivo a
- po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja
SPREJETO
Ugotovitveni sklep: Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora:
- Borut Šinigoj, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Št.: 0322-5/2020-3

13. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola Nova Gorica
- gradivo a
- po zasedanju KMVVI - ni bil podan predlog


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesTorek, 19. maj 2020

  • 13. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala 19. 5. 2020 od 11. ure od 20. 5. 2020 do 11. ure - vabilo
  • 8. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo, ki bo potekala 19. 5. 2020 od 9. ure od 20. 5. 2020 do 16. ure - vabilo
  • 10. redna seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, ob 16:30 uri v sejni sobi OŠ-V - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni