18. seja občinskega sveta OŠ-V dne 18. 6. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

18. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 18. 6. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. junija 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020 in 17. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12. ure
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

- zapisnik 16. redne sej  občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020
zapisnik 17. dopisne sejeobčinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12. ure

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Smete v občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
Poročevalec: Gvido Modrijan, Structura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

- Sklep št.: 007-10/2020-2
1. Občinski svet Občine Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v občini Šempeter–Vrtojba.
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v občini Šempeter–Vrtojba, objavljenoi v UL RS št.:93/2020 z dne 3. 7. 2020

4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Marko Vetrih, E3
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za gospodarski razvoja

SPREJETO

Sklep št.: 43001-1/2009-83
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019.

5. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka:Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada Malega gospodarstva Goriške
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 30312-2/2019-11
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«.
2. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v višini 194.212,84 EUR se na predlog Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
3. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020«.
4. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva v višini 192.072 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 102.782 EUR
Občina Brda 17.776 EUR
Občina Kanal ob Soči 18.917 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 16.228 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 22.464 EUR
Občina Renče-Vogrsko 13.905 EUR
5. Sklep velja takoj.


6. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Primož Hval Kamenšček, ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport

SPREJETO

Sklep št.: 60301-1/2019-46
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu za šolsko leto 2019 Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.


7. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalec:
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: : 3541-4/2020-6
1.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:

1.1. Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0006 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg.
1.2. Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1618 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg.
2.1. Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0243 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,71 kg.
2.2. Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,1925 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,71 kg.
3.1. Cena javne infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0133 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 12,00 kg.
3.2. Cena storitve za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0701 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 12,00 kg.
4.1. Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0026 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 4,20 kg.
4.2. Cena storitve za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 4,20 kg.
2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020. Istočasno preneha veljati sklep številka 01101-12/2018-6 z dne 21. 6. 2018.

8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občinei
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic št.: 600-5/2020-2
1. Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2020/2021, od 1. septembra 2020 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.

9. Imenovanje kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave JSKD OI Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št.: 0322-8/2020-4

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Sandro Devetak, stanujočo v Šempetru pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

2. Sklep prične veljati takoj.

 


10. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandtana vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklepo št.0320-5/2020-7
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu 2020:
• NAGRADA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam,.
• Pavel Černe
• NAGRADA ZA MLADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
• Tjaša Rijavec
2. Nagradi bosta podeljeni ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 22. julija 2020.

Zasedanja stalnih delovnih telesPonedeljek, 15. junij 2020

  • 14. seja Odbora za okolje in prostor, ob 16.00 v sejni sobi - vabilo

Ponedeljek, 15. junij 2020

  • 10. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.00  v sejni sobi - vabilo

Torek, 16. junij 2020

  • 16. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala od 16. 6. 2020 od 11. ure od 17. 6. 2020 do 11. ure- vabilo

Sreda, 17. junij 2020
  • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17.00 v sejni sobi- vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni