19. redna seja občinskega sveta, 17. 9. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

19. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 17. 9. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. septembra 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020 št.: 0320-8/2020-4

2. Soglasje Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta 2019
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep. št. 845-5/2020-9
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta 2019, v višini 131.616,00 EUR, uporabi za namen: gasilsko vozilo: sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestve   Skupaj: 131.616,00

3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa za leto 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Tadej Luznik, Regijski direktor prodaje – ZAHOD, NOMAGO d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 03211-32/2014-26
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu za leto 2019, koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v Občini Šempeter-Vrtojba NOMAGO d.o.o.

5. Sklep o spremembi priloge A: seznam linij in vozni redi Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa z dne 1. 7. 2007
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 03211-32/2014-27
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba sprejme spremembe seznama linij in voznih redov, ki so priloga A koncesijske pogodbe.
Spremembe iz prejšnje točke veljajo od 1. 10. 2020 dalje

6. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2020/2021
- gradivo a
- gradivo b
Poročevake: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št.: 600-2/2020-44
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2020 dalje.

7. Soglasje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba k prodaji nadstreška prireditvenega odra
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št.: 0140-6/2020-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba soglasje k prodaji nadstreška prireditvenega odra.

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št.: 007-11/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba.

9. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojbaprva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 007-12/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba.

10. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata v Občini Šempeter-Vrtojba prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št: 007-13/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba.

11. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarski javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojbaprva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 007-14/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.

12. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar - Računovodja VII/2-II
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

- Sklep št. 410-27/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020.
- Obrazložitev polletne realizacije
- polletna realizacija splošni del
- polletna realizacija 1del

13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 št. 2
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar - Računovodja VII/2-II
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 410-28/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba št. 2 za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o rebalansu proračuna št. 2
- Rebalans splošni del 2020
- Rebalans posebni del 2020
- Rebalans NRP 2020-2023
- Rebalans kadrovski načrt
- Obrazložitve

14. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - Strokovna sodelavka VII/2-I
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep: 4780-4/2020-2
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.
Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020.Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


 ponedeljek, 14. 9. 2020
  • 15. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v sejni sobi - vabilo
  • korespondenčna 12. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport od 14. 9. 2020 od 12.00 do 16. 9. 2020 - vabilo
Torek, 15. 9. 2020
  • 10. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni