20. redna seja občinskega sveta dne 22. 10. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

20. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 5. 11. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 5. novembra 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red: (vabilo)

1. Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020 št.: 0320-9/2020-2

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- odgovori na pobude in vprašanja prejšnje seje

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št.: 410-29/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava.

4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Predlog je v javni razpravi.

5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalka: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 410-30/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022.
O predlogu proračuna se opravi  javna razprava.

6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2022
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Predlog je v javni razpravi.

7. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tadej Mori - inšpektor svetnik, vodja Medobčinske uprave
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 061-2/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2019.

8. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj- strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št.: 612-2/2020-12
1.Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 25.702,56 EUR, nameni za:
- nakup računalnikov in licenc za zaščito računalnikov, v višini 5.330,00 EUR,
- nakup RFID delovne postaje za zaposlene (čitalci), v višini 2.700,00 EUR ter
- nakup in montaža zunanjega knjigomata, v višini 36.000,00 EUR.
2. Ta sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.


9. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
- gradivo po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št.: 0322-11/2020-3
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Iris Podobnik za direktorico Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, za mandatno dobo 4 let.

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št.: 0322-9/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Stanislava Rijavca za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno obdobje štirih let.

11. Imenovanje člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu
- gradivo a
- gradivo po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št.: 0322-10/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije članice statutarno pravne komisije:
- Nataša Valentinčič.
in
Sklep št.: 0322-10/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Natašo Turel Čoha za članico statutarno pravne komisije občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.

12. Predlaganje pet kandidatov za sodnike porotnike
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št.: 0322-12/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnico porotnico Marjeto Šibav, stanujočo v Šempetru pri Gorici


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


torek 3. 11. 2020
  • 17. dopisna seja Komisoje za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja od 10.00 do 4. 4. 11. 2020 do 10.00 - vabilo
  • seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v prvem nadstropju - vabilo
sreda 4. 11. 2020
  • seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30  - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni