22. redna seja občinskega sveta 25. 2. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

22. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 25. 2. 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 25. februarja 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 21. seje občinskega sveta, ki je bila 17. 12. 2020
- gradivo a

SPREJETO

zapisnik 21. redne seje

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

Realizirano

3. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2021
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Bernarda Pirih – vodja centra za pomoč na domu in Mateja Berginc Kovačič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št. 1220-1/2021-4
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, objava v UL RS št.__ z dne _. 3. 2021

4. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2020 in plan aktivnosti za leto 2021 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Boštjan Mljač, dipl. gosp. ing, namestnik direktorja GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.:360-2/2021-3
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020.

5. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 3711-1/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021, Kolektor CPG d.o.o.

6. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.:43001-12/2008-64
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020, Kolektor CPG d.o.o.

7. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020 – informacija
- gradivo a
Poročevalec: Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora

UMIK TOČKE


8. točka: Odpis terjatev
- gradivo a
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

- Sklep o odpisu terjatev št.:450-1/2021-2
ŠANPIER Gostinstvo in turizem d.o.o. – v stečaju, Cesta Prekomorskih brigad 11a, 5290 Šempeter pri Gorici 1.378,67 EUR
- Sklep o odpisu terjatev št.:450-1/2021-3 in št.:450-1/2021-4
ECONAVITAS vzdržljive energije d.o.o., Industrijska cesta 2a, 5000 Nova Gorica 1.869,90 EUR
in
U.N.E.S. d.o.o.- v stečaju, Slovenska cesta 55, 2277 Središče ob Dravi 2.368,53 EUR

9. točka: Sklep o določitev novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- gradivo a
- priloga a
- priloga b
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

UMIK TOČKE


10. točka: Sklep o določitvi cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: : 007-3/2021-2

Sklep o določitvi cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki

11. točka: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba - skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

UMIK TOČKE


12. točka: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šempeter-Vrtojba - informacija
- gradivo a
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 007-4/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba, ki ga je sprejel župan 30. 12. 2020.

13. točka: Program ravnanja z odpadki v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 - informacija
- gradivo a
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 007-5/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter- Vrtojba za leto 2021, ki ga je sprejel župan 30. 12. 2020.

14. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št.: 671-2/2021-2
Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
- Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št: /2021 z dne _. 3. 2021

15. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba 2021 – skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št.:Št.: 007-11/2020-6
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba (SP-2), objava v UL RS št.: _/2021 z dne _. 3. 2021

16. t očka: Kandidatura za članstvo v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav

SPREJETO

Sklep št.:0322-3/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje župana Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milana Turka, za kandidata za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.

Zasedanja stalnih delovnih teles


torek 16. 2. 2021
  • 19. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki poteka do 17. 2. 2021 do 10. ure. - vabilo
ponedeljek 22. 2. 2021
  • 18. seja Odbora za okolje in prostor, ki bo ob 16. uri v sejni sobi - vabilo
  • 13. seja Odbora za gospodarski razvoj, ki bo ob 17.30 v sejni sobi - vabilo
  • 9. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo, ki bo ob 16.30 v 1. nadstropju - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni