23. redna seja občinskega sveta 18. 3. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

23. redna seja občinskega sveta 18. 3. 2021

Številka: 0320-2/2021-1
Šempeter pri Gorici, 8. marec 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. marca 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo in predlagan podroben dnevni red z dodatnimi točkami):


1. Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


3. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 092-12/2020-6
1. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba imenuje komisijo, ki jo vodi župan občine v sestavi:
• Milan Turk,
• Miloš Nemec
• Egon Fornazarič
Komisija bo sestavila in usklajevala predlog sporazuma z gospodarsko družbo Kolektor CPG, d.o.o.
, ki bo vseboval:
• datum ukinitve obrata Asfaltne baze Vrtojba v roku, ki ne bo daljši od dveh let,
• način sanacije zemljišča, ki ni v uporabi,
• predlog prodaje zemljišč občini Šempeter – Vrtojba.
2. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba zadolži župana občine, da na Svetu Severno Primorske (Goriške) razvojne regije seznani župane ostalih občin s problematiko Asfaltne baze v Vrtojbi, s poudarkom na potrebi selitve baze na drugo lokacijo.
3. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba zadolži župana občine, da v roku 6 mesecev preveri možnost in za Občinski svet pripravi predlog Odloka o zaščiti podtalnice na vrtojbensko mirenskem polju, tako kot to določa veljavni odlok o občinskem prostorskem načrtu.

4. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o določitvi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode


5. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba – skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor:

SPREJETO

Sklep št. 007-14/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
  • Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št. 51/2021 z dne 2.4. 2021


6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – informacija
- gradivo a
Poročevalka: Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št: 0321-3/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.


7. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalca: Bogdan Nemec, višji svetovalec za investicije in Boštjan Mavrič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 3510-3/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.


8. Ukinitev javnega dobra
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 711-8/2021-2 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. Nepremičninam s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, vse k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninske pravica na ime Občina Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
  • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, vse k. o. 2316 Vrtojba, objava v UL RS št. 42/2021 z dne 24.3. 2021


9. Informacija o prejeti ponudbi za nakup nepremičnine
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 47801-2/2016-43
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o ponudbi za odkup nepremičnine s parc. št. 2973, k. o. 2315 Šempeter razlastitvenega zavezanca VITRUM d.o.o. iz Šempetra pri Gorici.


10. Spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2021
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 4780-5/2020-4
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter–Vrtojba.11. Poročilo o delu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« za leto 2020 in Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2021 javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Dejan Koglot - direktor Javnega zavoda za kulturo, šport turizen in mladinske dejavnostni Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št: 0140-3/2021-2,3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2020 Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.
in
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2021 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.


12. Soglasje k odpisu osnovnih sredstev javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2019 in 2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot - direktor Javnega zavoda za kulturo, šport turizen in mladinske dejavnostni Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št.: 0140-3/2021-3,4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2019 na podlagi Zapisnika o izločitvi osnovnega sredstva z dne, 10.1. 2020 in Zapisnika o izločitvi drobnega inventarji z dne, 10. 1. 2020.
in
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k odpisu osnovnih sredstev Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2020 na podlagi Zapisnika o izločitvi osnovnega sredstva z dne, 8. 3. 2021.


13. Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda KŠTM in potrditev dveh izvoljenih predstavnikov zainteresirane javnosti
- gradivo a
- gradivo po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št: 0322-2/2021-10
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«
- Matejko Maver Pregelj
- Luko Sobana
ter potrjuje izvolitev Jane Korečič in Gabrijele Kodre, kot predstavnici zainteresirane javnosti v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.
2. Sklep začne veljati takoj. Uporablja pa se od izteka mandata aktualnemu svetu zavoda dne 20. 4. 2021. Novi predstavniki so imenovani za štiri leta.


14. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo po zasedanju KMVVI
Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-3/2020-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Erika Preglja za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica.
Mandat traja štiri leta.

Dodatna točka: Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št: 461-1/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba daje pozitivno mnenje gospodarski družbi Lago IS, turizem, d.o.o.,
Pod Gričem 29, Nova Gorici za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Volčja Draga 61, Volčja Draga, v objektu, v katerem se je že izvajala dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo.

Dodatna točka št. 2: Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa
: Odbor za gospodarski razvoj

Sklep o soglasju ni ni bil sprejet.

Sklep št. 461-2/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba ne daje soglasja gospodarski družbi Pegaso Turizem d.o.o.,
Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, v poslovnem objektu na naslovu Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesponedeljek, 15, 3. 2021

  • 19. seja Odbora za okolje in prostor ob 16. uri v sejni sobi - vabilo
  • 14. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi - vabilo
Torek, 16. 3. 2021
  • dopisna seja KMVVI od 10. do srede, 17. 3. 2021 do 10. ure - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni