24. redna seja občinskega sveta 15. 4. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

24. redna seja občinskega sveta 15. 4. 2021

Številka: 0320-3/2021-1
Šempeter pri Gorici, 7. april 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 15. aprila 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

2.
točka: Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
 
- gradivo a
 - gradivo b
 - gradivo c
 - gradivo d
 - gradivo e
 - gradivo f

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak, Damjan Šinigoj - direktor 
                     Pegasa turizem d.o.o.

Obravnava stalnega delovnega telesa
: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

3. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava
  - gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d
  - gradivo e
  - gradivo f
  - gradivo g
  - gradivo h
  - gradivo i
  - gradivo j
  - gradivo k
  - gradivo l

Poročevalec: Gvido modrijan - Structura d.o.o.

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

4.
točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija
 
- gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d

Poročevalke: Rosana Pahor - ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba, Klavdija Štokel Trobec - računovodkinja (Osnovna šola Ivana Roba), nataša Smerdelj - pomočnica ravnateljice za vrtce (Osnovna šola Ivana Roba)

5.
točka:  Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 - informacija
 
- gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c

Poročevalec: Sandi Vrabec - ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica

6.
točka: Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027
  - gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak

7.
točka: Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
 
- gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d
  - gradivo e

Poročevalka: Katja Nardin - računovodkinja

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

8.
točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020
  - gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka

Obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

9.
točka: Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
  - gradivo a

Poročevalka:
Regina Dragoljević - strokovna sodelavka

Obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

10.
točka: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba - seznanitev
 
- gradivo a
  - gradivo b

Poročevalec: župan mag. Milan Turk

Obravnava stalnega delovnega telesa
: Odbor za okolje in prostor

11.
točka: Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
 
- gradivo a
  - gradivo b

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

12.
točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
 
- gradivo a

Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav

13.
točka: Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
  - gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d
  - gradivo e
  - gradivo f
  - gradivo g
  - gradivo h
  - gradivo i
  - gradivo j

Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti

Dodatna točka: Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesponedeljek, 12. 4. 2021


20. seja Odbora za okolje in prostor ob 16. uri v sejni sobi - vabilo

15. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi - vabilo

Torek, 13. 4. 2021

dopisna seja KMVVI od torka, 13. 4. 2021, od 10. ure do srede, 14. 4. 2021, do 10. ure - vabilo - ni bila realizirana
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni