26. redna seja občinskega sveta 17. 6. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

26. redna seja občinskega sveta 17. 6. 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. junija 2021 ob 16.45 (oz. takoj po zaključku 25. redne seje občinskega sveta) v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Predlog dnevnega reda
(Vabilo):

1. Predlog zapisnika 25. redne seje, ki je bila 20. 5. 2021
- gradivo a

Točka je bila umaknjena, ker ni zajemala zaključka nadaljevanja današnje 25. redne seje.

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2021/2022
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

SPREJETO

Sklep št.: 602-2/2021-12
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2021/2022
objava v UL RS št. 105//2021 z dne 2. 7. 2021

4. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v letu 2020 - informacija
Poročevalec: Marko Vetrih - E3 d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 43001-1/2009-86
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo koncesionarja E3 d.o.o., o poročilu o izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v letu 2020.

5. Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 2021 - 2027
Poročevalka: Tanja Golja – Poslovni studio, Tanja Golja s.p.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- predstavitev

SPREJETO

Sklep št.: 007-15/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Razvojno strategijo Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 2021 – 2027.

6. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 711-16/2021-3
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah s parc. št. 3603/1, 2556/2 in 2554/2, vse k. o. 2316 Vrtojba
Sklep št.: 711-16/2021-4
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah s parc. št. 68/4 in 1171/11, obe k. o. 2316 Vrtojba

7. Mnenje Občine Šempeter-Vrtojba k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 007-9/2021-2
Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

8. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav - predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- gradivo a  

SPREJETO

Sklep št.:0320-5/2021-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednji priznanji in nagradi v letu 2021:
PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enota Nova Gorica
• Vojko Pirih
NAGRADA ZA MLADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
• Rebeka Pregelj
• Nik Šuler

Dodatna točka: Potrditev mandata Dušanu Bremcu za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe
- gradivo a

Občinski svet ni izglasoval uvrstitve dodatne točke na dnevni red.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesčetrtek, 3. 6. 2021

22. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sejni sobi ob 16:30 - vabilo

torek, 15. 6. 2021
22. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 - vabilo

od srede ob 14. uri do četrtka ob 14. uri
23. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni