27. redna seja občinskega sveta dne 8. 7. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

27. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 16. 9. 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


27. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. septembra 2021 ob 16.30
v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Predlog dnevnega reda (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 25. redne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 5. 2021 in se nadaljevala 17. 6. 2021 ter predlog zapisnika 26. redne seje, ki je bila 17. 6. 2021
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

zapisnik 26. redne seje in zapisnik 25. redne seje

2. točka: Potrditev mandata Dušanu Bremcu za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 0320-7/2021-3
Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba na podlagi sklepa Občinske volilne komisije št. 04001-3/2018-104, Dušanu Bremcu potrjuje mandat za člana Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe.

3. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


4. točka: Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (v nadaljevanju izhodišča za OPPN)
Poročevalki: Blanka Šuler - zunanja sodelavka za okolje in prostor 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 35031-3/2021-16
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o izhodiščih za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (izdelovalec LOCUS d.o.o., št. 2629, september 2021).

5. točka: Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Poročevalka: Irena Škvarč – Goriška knjižnica Franceta Bevka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 612-1/2021-14
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, v višini 4.417,77 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 50.000,00 EUR, nameni za:
- nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR,
- nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 EUR,
- sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.
Sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

6. točka: Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba 2021
Poročevalka: Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d

SPREJETO

Sklep št.: 410-12/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021.
- Obrazložitve polletne realizacije
- splošni del polletne realizacije
- posebi del polletne realizacije

7. točka: Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
Poročevalka: Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f

SPREJETO

Sklep št.: 410-29/2020-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
- Obrazložitev rebalansa
- Rebalans splošni del
- Rebalans posebni del
- NRP 2021-2024
- Kadrovski načrt nov 2021-2022


8. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 št. 3
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- popravek

SPREJETO

Sklep št.: 4780-5/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.


9. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
Poročevalka: Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f

SPREJETO

Sklep št.: 410-30/2020-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022
- obrazložitev
- sprememba Splošni del
- sprememba Posebni del
- NRP 2022 - 2025
- Kadrovski načrt 2022 - 2023


10. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 1
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- popravek

SPREJETO

Sklep št.: 4780-6/2020-6
1.Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.


11. točka: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a

SPREJETO

Sklep  o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št.: 711-19/2021-2
Nepremičnini s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.


12. točka: Imenovanje treh (3) predstavnikov Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- gradivo a
- gradivo po zasedanju KMVVI

SPREJETO

Sklep št.: 0322-6/2021-7
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba imenuje:
1. Darjo Zavec iz Šempetra pri Gorici,
2. Saro Krošelj iz Vrtojbe
3. Gabrijelo Kodre iz Šempetra pri Gorici,
za predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Mandat traja štiri (4) leta.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesPonedeljek, 13. 9. 2021
  • 23. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi OŠ-V ob 16:30 uri - vabilo
  • 15. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport do srede 15. 9. 2021 ob 10. uri - vabilo
Torek 14. 9. 2021
  • 24. DOPISNA seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja , ki bo potekala do srede, 15. 9. 2021 do 16:30 ure  - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni