29. redna seja občinskega sveta dne 16. 12. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Po planu predvidene seje Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba za dne 18. novembra 2021, župan ni sklical zaradi epidemiološkega stanja. Predvidenih je bilo le nekaj točk, ki niso nujne.
 29. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 16. 12. 2022

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

29. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. decembra 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Predlog dnevnega reda (vabilo):

1. Predlog zapisnika 28. seje občinskega sveta, ki je bila 21. 10. 2021
    - gradivo a

 

SPREJETO   

zapisnik 28. redne seje, ki je bila 21. 10. 2021

2. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2020 – informacija
    - gradivo a
    - gradivo b
Poročevalec: Tadej Luznik – regijski direktor prodaje – Zahod pri Nomago d.o.o.

SPREJETO

Sklep št. 03211-32/2014-37
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu za leto 2020, koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v Občini Šempeter-Vrtojba NOMAGO d.o.o.
2. Sklep prične veljati takoj.

3. Odpis terjatev
    - gradivo a
Poročevalka: Katja Nardin – računovodja

SPREJETO

Sklep št. 410-13/2021-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi predloga občinske uprave odpiše naslednjo terjatev:
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica, Znesek brez DDV: 86.246,67 EUR oziroma Znesek z DDV: 105.220,94 EUR.

4. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi na nepremičninah s parc. št. 3566/54 in 3566/55 obe k. o. 2316 Vrtojba
     - gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 711-26/2021-2 -
1. Nepremičninam s parc. št. 3566/54 in 3566/55, obe k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status v SPLOŠNI RABI.
2. Nepremičnini navedeni v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj splošne rabe in se zanje vknjiži lastninske pravica na ime Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.
3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 št. 4
    - gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-12
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.

6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba in določitev grobnine ter enotnega cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture – prva obravnava
    - gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-11/2021-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.

7. Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba – prva obravnava
    - gradivo a
Poročevalec:
mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor,
                                                         Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-12/2021-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za sprejem v drugi obravnavi.

8. Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba – prva obravnava
    - gradivo a
Poročevalec:
mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor,
                                                          Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-13/2021-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.

9. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022
    - gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 0320-9/2021-19
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme program dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022.

10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih telesPonedeljek, 13. 12. 2021
25. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16.30 - vabilo


Petek, 10. 12. 2021
4. dopisna seja Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo potekala v elektronski obliki po e-pošti od 10. 12. 2021 od 15. ure do srede 15. 12. 2021 do 15. ure - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni