Nadaljevanje - 24. redna seja občinskega sveta 6. 5. 20212

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Nadaljevanje 24. redne seje občinskega sveta 6. 5. 2021

Številka: 0320-3/2021-4
Šempeter pri Gorici, 28. april 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

NADALJEVANJE 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 6. maja 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Spremenjen predlog dnevnega reda (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3.
               2021
-
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 23. redne seje št: 0320-3/2021-5

2.
točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava
  - gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d
  - gradivo e
  - gradivo f
  - gradivo g
  - gradivo h
  - gradivo i
  - gradivo j
  - gradivo k
  - gradivo l

Poročevalec: Gvido modrijan - Structura d.o.o.

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 007-1/2021-10
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba št. 007-1/2021-11 , Url. l. RS št.

4.
točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija
 
- gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d

Poročevalke: Rosana Pahor - ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba, Klavdija Štokel Trobec - računovodkinja (Osnovna šola Ivana Roba), nataša Smerdelj - pomočnica ravnateljice za vrtce (Osnovna šola Ivana Roba)

SPREJETO

Sklep št. 600-2/2020-64

5.
točka:  Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 - informacija
 
- gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c

Poročevalec: Sandi Vrabec - ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica

SPREJETO

Sklep št. 600-4/2020-14

6. točka: Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027
  - gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak


7.
točka: Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
 
- gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d
  - gradivo e

Poročevalka: Katja Nardin - računovodkinja

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 410-1/2021-18
Odlok o zaključnem računu Občine Šempter - Vrtojba št. 410-1/2021-19, Ur. l. RS, št.
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov

8.
točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020
  - gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka

Obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 4780-4/2020-4

9.
točka: Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
  - gradivo a

Poročevalka:
Regina Dragoljević - strokovna sodelavka

Obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-7

10.
točka: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba - seznanitev
 
- gradivo a
  - gradivo b

Poročevalec: župan mag. Milan Turk

Obravnava stalnega delovnega telesa
: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 007-16/2020-4

11.
točka: Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
 
- gradivo a
  - gradivo b

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 4301-6/2020-31, U. r. l. RS, št.

12.
točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica - UMIK TOČKE
 
- gradivo a

Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav


12. 13.
točka: Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
  - gradivo a
  - gradivo b
  - gradivo c
  - gradivo d
  - gradivo e
  - gradivo f
  - gradivo g
  - gradivo h
  - gradivo i
  - gradivo j
  - gradivo k
  - gradivo l
  - gradivo m
  - gradivo n
  - gradivo o

Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep št. 600-4/2021-10
Sklep št. 600-2/2021-8
Sklep št. 600-3/2021-7
Sklep št. 0140-2/2021-10
Sklep št. 845-4/2021-4
Sklep št. 612/2021-7

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesponedeljek, 12. 4. 2021


20. seja Odbora za okolje in prostor ob 16. uri v sejni sobi - vabilo

15. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi - vabilo

Torek, 13. 4. 2021

dopisna seja KMVVI od torka, 13. 4. 2021, od 10. ure do srede, 14. 4. 2021, do 10. ure - vabilo

Sreda 5. 5. 2021

14. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 18. uri - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni