30. redna seja občinskega sveta 3. 2. 2022

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

30. redna seja občinskega sveta 3. 2. 2022

Številka: 0320-1/2022-2
Šempeter pri Gorici, 25. januar 2022

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

30. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 3. februarja 2022 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Predlog dnevnega reda (Vabilo):


1. točka: Predlog zapisnika 29. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 12. 2021
- gradivo

SPREJETO

Sklep št. 0320-9/2021-20
Zapisnik 29. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 12. 20212. točka: Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine; vabljani še Miloš Nemec in Egon Fornazarič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- priloge poslano po USB kartici

SPREJETO

Sklep št.: 092-0012/2020-21
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o prvem vmesnem poročilu župana glede izvrševanja sklepa 092-0012/2020-6 z dne 18. 3. 2021.
2. Župana z občinsko upravo se v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostjo zadolži za prizadevanje za realizacijo odstranitve asfaltne baze in sanacijo gramoznice.
3. Župana se zavezuje, da preda dokumentacijo državni rudarski inšpekciji.
4. Ta sklep prične veljati takoj.


3. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 in plan aktivnosti za leto 2022 – informacija
Poročevalec: Boštjan Mljač – GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.:  360-0001/2022-3
1. Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021.
2. Sklep velja takoj.4. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2021 – informacija
Poročevalec: Mojca Plešnar, predsednica NO Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

UMIK IZ DNEVNEGA REDA

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda zaradi opravičene odsotnosti poročevalke.5. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2022
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 671-1/2022-2
Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022.6. točka: Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami – prva obravnava
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št 1: 007-0001/2022-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami. Ker ni bilo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
Sklep št 2: 007-0001/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Odlok subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami.
2. Ta sklep prične veljati takoj.7. točka: Odlok o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št 1: 007-0002/2022-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba. Ker ni bilo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
Sklep št 2: 007-0002/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba. 
2. Ta sklep prične veljati takoj.8. točka: Letni program dela in finančni načrt Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba za leto 2022
Poročevalec: Dejan Koglot - direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 0140-0001/2022-3
1.Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2022 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.9. točka: Cenik o uporabi kombiniranega vozila – kombija Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba
Poročevalec: Dejan Koglot - direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 007-0010/2021-7
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k Ceniku o uporabi kombiniranega vozila - kombija v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.10. točka: Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba – druga obravnava in določitev grobnine ter enotnega cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.1: 007-0011/2022-4
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
Objava v UL RS št.: 20/22 z dne 18. 2. 2022: Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba
Sklep št.2: 007-0011/2022-6
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba določa Grobnine in enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališči v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi.

Grobnine ter enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
( št.: 007-0011/2022-7)
Grobnine in enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališči v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi
Letne grobnine:
Vrsta groba Grobnina z vključenim DDV
grobnina - enojni grob 18,00 EUR
grobnina - otroški grob 10,80 EUR
grobnina - žarni grob 10,80 EUR
grobnina - žarna niša v žarnem zidu 26,10 EUR
grobnina - dvojni grob 29,70 EUR
grobnina - grobnica 36,00 EUR
grobnina - prostor za raztros pepela 5,40 EUR
Uporaba mrliških vežic in opreme v njih za vsak pogreb:
Cena z vključenim DDV
Uporaba mrliške vežice z opremo 40,00 EUR
Uporaba električnega priključka:
Izvajalcem del na pokopališčih se za uporabo električnega priključka zaračuna porabo električne energije po dejanski porabi, ki se ugotovi z odčitkom števca pred začetkom uporabe in po končani uporabi priključka.
Objava v UL RS št.: 20/22 z dne 18. 2. 2022: Grobnine ter enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture


11. točka: Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba – druga obravnava
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 007-0013/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.12. točka: Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba – druga obravnava
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 007-0012/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.13. točka: Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba – skrajšan postopek
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 007-0003/2022-2
1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, št.: 01101-6/2013-23, z dne 28.3.2013.
2. Ta sklep prične veljati takoj.14. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


31. 1. 2022
  • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 16:30 uri v 1. nadstropju- vabilo
  • 26. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 uri v sejni sobi - vabilo
1. 2. 2022
  • dopisna 16. seja Odbora za družbene dejavnosti -šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport do 3. 2. 2022 do 10. ure- vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni