31. redna seja občinskega sveta dne 17. 3. 2022

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

31. redna seja občinskega sveta dne 17. 3. 2022

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

31. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. marca 2022 ob 16.30 v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Predlog dnevnega reda
(vabilo na 31. redno sejo):

1. Predlog zapisnika 30. seje občinskega sveta, ki je bila 3. 2. 2022
- gradivo a

SPREJETO

zapisnik 30. redne seje

2. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Irena Pavliha - GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c1 in c2
- gradivo d

SPREJETO

Sklep št.: 3510-0003/2022-2
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter
1.Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba s tem sklepom potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter izdelan v marcu 2022, ki je sestavni del tega sklepa.
2.Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 5.192.057,02 EUR (vključno z DDV). Izvedba projekta je s časovnim načrtom predvidena v letih od 2022 do 2024.
3.Ta sklep začne veljati takoj.


3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2021 – informacija
Poročevalka: Mojca Plešnar, predsednica NO Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.:0321-0002/2022-4
1.Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
2.Ta sklep prične veljati takoj.

4. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2022
Poročevalec: Vanči Premrl – Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 43001-12/2008-70
SKLEP 1.Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2022, Kolektor CPG d.o.o.
2.Ta sklep prične veljati takoj.


5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021 – informacija
Poročevalec: Vanči Premrl – Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.:43001-12/2008-71
SKLEP 1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter -Vrtojba v letu 2021, Kolektor CPG d.o.o.
2. Ta sklep prične veljati takoj.6. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2021 - informacija
Poročevalec: Alen Maligoj – medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 061-3/2022-2
SKLEP 1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2021.
2. Ta sklep prične veljati takoj.


7. Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček
Poročevalka: Nina Fiorelli Derman - Višja svetovalka za projekte
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e

SPREJETO

Sklep št.:03211-0014/2017-15
SKLEP 1. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba pooblašča Župana Občine Šempeter - Vrtojba, da v imenu občine sklene Pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček.
2. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba pooblašča Župana Občine Šempeter - Vrtojba, da v imenu občine sklene Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček.


8. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 2
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.:4780-6/2020-8
SKLEP 1.Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.9. Imenovanje do izteka mandata občinskemu svetu: predsednika in člana v Odbor za gospodarski razvoj in člana v Statutarno pravno komisijo Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
Poročevalka: predsednica KMVVI Monika Gorjan Zavadlav
- gradivo a - pred zasedanjem KMVVI
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.:0322-1/2022-9
UGOTOVITVENI SKLEP o odstopu Sebastjana Arčona iz dveh delovnih teles občinskega sveta in sicer iz Odbora za gospodarski razvoj, katerega je bil tudi predsednik ter iz Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.
Sklep št.:0322-1/2022-10 o imenovanju Dušana Bremca za člana Odbora za gospodarski razvoj Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu
Sklep št.:0322-1/2022-11 o imenovanju za predsednika Odbora za gospodarski razvoj Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu.
Sklep št.:0322-1/2022-12 o imenovanju Stanislava Rijavca za člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu.


10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


14. 3. 2022
27. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v sejni sobi - vabilo

od 15. 3. 2022 do 16. 3. 2022 do 8. ure

25. dopisna seja Komisije za mandatn vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni