32. redna seja občinskega sveta dne 11. 5. 2022

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

32. redna seja občinskega sveta OŠ - V dne 11. 5. 2022

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

32. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v sredo, 11. maja 2022 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo- izglasovana je bila sprememba vrstnega reda točk):

1. Predlog zapisnika 31. seje občinskega sveta, ki je bila 17. 3. 2022
    - gradivo a

SPREJETO

Sklep št.:
Zapisnik 31. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 3. 2022

2. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2022
Poročevalka: Iris Porobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj
   - gradivo a
   - gradivo b
   - gradivo c
   - gradivo d
   - gradivo e

SPREJETO

Sklep št.: 0140-4/2021-6
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022.

3. Poročilo o izvajanju občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021
Poročevalec: predstavnik Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
   - gradivo a
   - gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 4301-6/2020-35

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o izvajanju občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021.


4. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: predstavnik Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
  - gradivo a
   - gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 4301-6/2020-36
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje ceno storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 iz elaborata gospodarske družbe Komunala Nova Gorica d.d., ki znaša 123,97 EUR brez DDV/pokojnika.
Izvajalec navedene gospodarske javne službe na območju občine, Komunala Nova Gorica d.d. na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga javno objavi na svoji spletni strani.

15. dodatna točka: Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2022
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnoisti - sociala in zdravstvo
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 1220-3/2022- 3
o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
16. dodatna točka: Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2022/2023
Poročevalka: Nataša Smerdelj Šubelj, pomočnica ravnateljice za VVO, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 602-0002/2022-3
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2022/2023
5. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x  
   - gradivo a
   - gradivo b
   - gradivo c
   - gradivo d
   - gradivo e
   - gradivo f
   - gradivo g
   - gradivo g1
   - gradivo h

SPREJETO

Sklepi o podaji soglasja

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Goricaskrajšani postopek
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 
  - gradivo a
  - gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 007-2/2020-7
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021
Poročevalka: Eva Pahor - finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj
   - gradivo a
   - gradivo b
   - gradivo c
   - gradivo d
   - gradivo e

SKLEP NI BIL SPREJET.


8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor 
  - gradivo a

SPREJETO

Sklep št: 4780-5/2020-14
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
9. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2021 informacija
Poročevalca: Bogdan Nemec in Boštjan Mavrič, sodelavca za investicije
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
   - gradivo a
   - gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 3510-6/2022-2
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2021.
10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
Poročevalka: Eva Pahor - finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
   - gradivo a
   - gradivo b
   - gradivo c
   - gradivo d
   - gradivo e
   - gradivo f

SPREJETO

Sklep št.: 410-8/2022-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
- splošni del
- posebni del
- NRP 2022 - 2025
- Obrazložitve
11. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 3
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
   - gradivo a

SPREJETO

Sklep št.:4780-6/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
12. Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-kolo
Poročevalec: Boštjan Mavrič, sodelavec za investicije
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
   - gradivo a
   - gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 331-0001/2022-2
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba pooblašča Župana Občine Šempeter - Vrtojba, da v imenu občine sklene Pogodbo za »Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO«.
13. Seznanitev s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojbainformacija
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
   - gradivo a
   - gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 007-16/2020-7
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba se je seznanil s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba številka 007-16/2020-3, ki ga je sprejel župan 24. 3. 2022.
14 Seznanitev s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 informacija
Poročevalec: Robert Likar - vodja Režijskega obrata
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
    - gradivo a  
    - gradivo b
    - gradivo c

SPREJETO

Sklep št.: 007-3/2021-4
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba se je seznanil s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022, ki ga je sprejel župan 28. 2. 2022 in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022.


17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih teles


od torka 19. aprila 2022 od 8:00 ure do srede 20. aprila 2022 do 8:00 ure

  • 26. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala do 20. 4. 2022 do 8:00 ure - vabilo
sreda, 20. april 2022
  • 28. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 uri - vabilo

od torka 10. maja 2022 do srede 11. maja 2022 do 9./14. ure
  • 13. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo do 9.ure - vabilo
  • 17. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport do 14. ure- vabilo


torek 10. maj 2022
  • 17. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni