Področje dela občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Področje dela občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba

Področje dela občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba je opredeljeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS, št. 118/2008, z dne 15. 12. 2008 in sicer:

 

Splošne zadeve

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor ter druge občinske organe;
 • kadrovske zadeve;
 • organizira pisarniško poslovanje, sprejem in odpravo pošte ter arhiviranje dokumentov in listin za potrebe občinskih organov;
 • gospodarjenje z občinsko stavbo in tehnično opremo;
 • avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine;
 • naloge v zvezi z informiranjem javnosti;
 • naloge s področja zaščite in reševanja;
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

 

Normativno pravne zadeve

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • premoženjsko pravno svetovanje za potrebe občinske uprave;
 • splošne pravne zadeve, svetovanje javnim zavodom, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina;
 • priprava splošnih in drugih aktov, mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet ali drugi organi;
 • sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja, finančnih in drugih pogodb in sporazumov ter pravna presoja le-teh;
 • priprava gradiva, pomoč pri organiziranju sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov;
 • priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami;
 • sodelovanje v postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč;
 • izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja;
 • premoženjskopravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja;
 • spremljanje in uporaba objav, predpisov, aktov s pravnega področja;
 • pregled, kontrola in likvidacija računovodskih listin iz delovnega področja;
 • pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • zastopanje občine in občinskih organov pred sodišči in upravnimi organi;
 • vodenje upravnega postopka ter odločanje na prvi in drugi stopnji;
 • sodelovanje in priprava dokumentov v denacionalizacijskih postopkih;
 • vodenje statističnih evidenc;
 • druge upravne in strokovne naloge s tega področja.

 

Upravne zadeve

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodenje upravnih postopkov ter izdaja odločb v postopkih na prvi stopnji;
 • vodenje evidence o upravnih postopkih;
 • sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
 • opravljanje drugih nalog s področja upravnih zadev.

 

Javne finance

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun in skrbi za njegovo zakonito izvrševanje;
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
 • vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske posle;
 • pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
 • upravlja finančno premoženje občine;
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrat;
 • spremljanje in nadzor porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov;
 • koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki;
 • spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine ter podajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremljanje in analiza davkov iz občinske pristojnosti ter v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
 • priprava premoženjske bilance občine;
 • finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave;
 • strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom;
 • vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine;
 • obračun plač in osebnih prejemkov;
 • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

 

Gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo) občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • koordinacija priprave strategije razvoja občine in realizacija razvojnih programov občine;
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
 • načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi in socialnimi stanovanji;
 • načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje in poslovnih prostorov;
 • vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj;
 • ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine;
 • načrtovanje in priprava programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
 • naloge s področja podjetništva, obrti, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova;
 • pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami;
 • pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja;
 • priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj;
 • uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti;
 • razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine;
 • spremljanje in analiziranje gospodarskega gibanja v občini;
 • pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami.

 

Družbene dejavnosti

Na področju negospodarskih dejavnosti občinska uprava opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in delovanje ter razvoj naslednjih področij:

 • izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o višini plačila staršev za program vrtca;
 • priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva;
 • pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva;
 • materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove;
 • varstvo kulturne dediščine;
 • socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova;
 • izvajanje odločb ter podeljevanje koncesij s področja družbenih dejavnosti;
 • javna zdravstvena služba na primarni ravni;
 • šport in rekreacija;
 • dejavnost mladih in mladinska raziskovalna dejavnost;
 • priprava razvojnih usmeritev ter predlogov razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti;
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
 • pripravlja in nadzira vzdrževanje objektov, osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju;
 • sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja;
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

 

Varstvo okolja in urejanja prostora

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
 • priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov;
 • priprava in usklajevanje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu;
 • prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje;
 • priprava prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine;
 • priprava in upravljanje s projekti regionalne politike EU;
 • vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) ter analiziranje stanja posegov v prostor; izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov ter za namene gradnje enostavnih objektov;
 • načrtovanje ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev;
 • skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
 • analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
 • sodelovanje pri usklajenem opravljanju javnih površin s komunalno opremo;
 • pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave;
 • odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, komunalnega prispevka in komunalne takse;
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
 • pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitev okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
 • opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 • gospodarske javne službe in infrastruktura

 

Gospodarske javne službe

Za opravljanje dejavnosti obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja občinska uprava, se lahko ustanovi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave. Režijski obrat opravlja naslednje naloge:

 • upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest;
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih površin;
 • upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje;
 • oddajanje in sklepanje najemnih pogodb grobnih prostorov;
 • pripravljanje predpisov iz svojega področja;
 • strokovno-tehnične naloge za potrebe krajevnih odborov;
 • druge naloge s tega področja;
 • vzdrževanje lokalnih in občinskih cest;
 • upravljanje in vzdrževanje občinskih objektov.

V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi druge sorodne naloge, predvsem pa:

 • naloge s področja stanovanjskega gospodarstva;
 • naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
 • naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora ter varstva okolja;
 • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.

V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi naloge iz drugih področij.

 

Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo

 


Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

 

 

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni