Gospodarske javne službe

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Gospodarske javne službe

Občina kot lokalna skupnost je dolžna zagotavljati materialne javne dobrine (proizvode in storitve) zaradi zadovoljevanja javnih potreb, ki sodijo v izvirno pristojnost občine, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu.


Podrobneje določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Gospodarske javne službe so državne ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne.

Občina predpiše način izvajanja gospodarskih javnih služb z odlokom.

Javne dobrine morajo biti pod enakimi pogoji, ki so predpisani z odlokom, dostopne vsakomur. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če odlok za posamezne primere ne določa drugače.

 

Občina lahko zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:

 • v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,

 • v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,

 • v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,

 • z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,

 • z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinej.

Občina Šempeter - Vrtojba je v svojem Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 41/2008 in 42/2009) določila naslednje gospodarske službe in oblike v katerih se izvajajo:

 

OBVEZNE  
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • gasilska služba,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč.
Javno podjetje
Javno podjetje
Koncesija
Koncesija
Koncesija
Koncesija
Zakon o gasilstvu (ZGas)
Koncesija
IZBIRNE  
 • upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
 • izvajanje javnega mestnega prometa,
 • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
 • dejavnost sistemskega operaterja plinskega distribucijskega omrežja,
 • upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.
Režijski obrat

Koncesija
Koncesija
Koncesija
Režijski obrat

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni