Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Izobraževanje

Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in glasbenega šolstva.


Občina Šempeter - Vrtojba je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih zavodov s področja izobraževanja:

 • Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št.: 25/2008, 71/2008 in 107/2009)
 • Osnovna šola KOZARA Nova Gorica
  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št.: 11/1997, Ur. l. RS, št.: 33/2005, 124/2008)
 • Glasbena šola Nova Gorica
  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št.: 11/1997, Ur. l. RS, št.: 100/2006, 83/2008)
 • Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske
 • Ljudska univerza Nova Gorica
  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št.: 11/1997)

Predšolska vzgoja


Osnovna zakona, ki urejata predšolsko vzgoja v vrtcih sta dva in sicer:

Vrtci v svetu in pri nas že dolgo niso več institucije, ki bi zadovoljevale zgolj potrebe zaposlenih staršev po vzgoji in varstvu otrok v času njihove odsotnosti, temveč pridobivajo čedalje večjo vlogo in pomen za otrokov čustveni in telesni razvoj, kasnejše izobraževanje, krepitev socializacije in vzgoje izven družinskega okolja. Po slovenski zakonodaji predšolska vzgoja ni obvezna, zato je odločitev za vpis otroka v vrtec ter izbira vrtca in programa izključno pravica staršev, zakonska dolžnost lokalne skupnosti pa je, da zagotavlja pogoje in sredstva za dejavnost predšolske vzgoje.

 

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Njeno zagotavljanje pa je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.


Vrtec je v občini Šempeter - Vrtojba organiziran kot del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

 

 

Osnovna šola

 

Osnovna zakoni, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje so:

Osnovna šola ni samo začetek formalnega izobraževanja, temveč predstavlja tudi pomemben korak k socializaciji posameznika. Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji traja devet let in je obvezno. Izvajajo ga osnovne šole, šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Starši imajo pravico za svoje otroke izbrati način izobraževanja, ki se jim zdi najbolj ustrezen, bodisi v javni ali zasebni šoli bodisi kot izobraževanje na domu.


V občini Šempeter - Vrtojba je osnovna šola organizirana v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Poleg matične šole v Šempetru, delujeta še podružnica šole v Vrtojbi in podružnica šole na Vogrskem. Poleg tega deluje na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru tudi oddelek šole in vrtca.


Občina Šempeter - Vrtojba je soustanoviteljica zavoda Osnovna šola KOZARA Nova Gorica, v okviru katerega je organizirana devetletna osnovna šola, ki opravlja veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami.
Osnovno glasbeno izobraževanje

 

Glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje na osnovni stopnji ureja Zakon o glasbenih šolah (ZGla).

Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:

 • odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti;

 • doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v ljubitelske ansamble, orkestre, pevske zbore in plesne skupine;

 • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;

 • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;

 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;

 • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi;

 • skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti ter vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

Tradicija glasbenega izobraževanja v Šempetru je že zelo dolga. Danes tu deluje Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici, Občina Šempeter - Vrtojba pa je soustanoviteljica zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

 

 

Srednja šola
 

Srednje in poklicne šole pomenijo nadgradnjo osnovnošolske izobrazbe in stremijo k poklicni usmeritvi posameznika. Organiziranje srednje šol in skrb zanje ni v pristojnosti občin, vseeno pa omenimo, da v Šempetru pri Gorici deluje Biotehniška šola, ki je organizirana v okviru Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.

 


 

Visokošolsko izobraževanje

Občina Šempeter - Vrtojba je soustanoviteljica Visokošolskega in raziskovalnega središče Primorske. VIRS je zavod, ki predstavlja interese predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v regiji.

Naloge zavoda so predvsem v koordinaciji pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s potrebami regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih programov in ustanov, zelo pomembna naloga pa je povezovanje podjetij in drugih ustanov z visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami.

 


 

Izobraževanje odraslih


Izobrževanje odraslih ureja Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO).

Občina Šempeter - Vrtojba za to področje skrbi kot soustanoviteljica zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni