Zdravstveno varstvo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Zdravstveno varstvo

Osnovna naloga občine na področju zdravstva je, da skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti in zagotavlja ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.


Predpisi, ki poleg Zakona o lokalni samoupravi opredeljujejo dejavnost področja in naloge občine na področju zdravstva:

Zdravstvena dejavnost kot javna služba se izvaja v okviru mreže javne zdravstvene službe.


Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije ob upoštevanju:

 • zdravstvenega stanja, števila, starostne in socialne strukture prebivalcev,

 • enakih pogojev oziroma možnosti za uporabo zdravstvenih storitev,

 • potrebnega obsega posamezne dejavnosti iz na primarni, sekundarni in terciarni ravni,

 • stopnje urbanizacije območij, specifičnosti poselitve in dostopnosti na demografsko ogroženih območjih ter stanja onesnaženosti okolja in

 • gospodarskih možnosti.

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina. Občina izdaja tudi predhodno mnenje glede mreže javne zdravstvene službe na sekundarni ravni (bolnišnica).

 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.

 

Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajoc javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Zdravstveno dejavnost v občini Šempeter - Vrtojba opravljajo javni zdravstveni zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki opravljajo javno zdravstveno službo na podlagi koncesije.


Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da:

 • oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe;

 • zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno statistične in socialno medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;

 • oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program;

 • zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze občine oziroma mesta, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi;

 • kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;

 • zagotavlja mrliško ogledno službo.

 

Osnovna zdravstvena dejavnost


Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;

 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;

 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;

 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;

 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;

 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;

 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;

 • zdravstvene preglede športnikov;

 • zdravstvene preglede nabornikov;

 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;

 • diagnostične in terapevtske storitve.

Občina Šempeter - Vrtojba je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni soustanovila naslednja javna zavoda:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Ur. l. RS, št.: 52/2004)


Na lokaciji zavoda v občini Šempeter - Vrtojba delujejo:

  • 4 splošne ambulante,
  • ženski dispanzer,
  • šolski dispanzer,
  • otroški dispanzer,
  • patronažna služba,
  • laboratorij,
  • citološki laboratorij,
  • sterilizacija.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Ur. l. RS, št.: 52/2004)

 

Koncesionarji

 

Občina Šempeter - Vrtojba je podelila koncesije za izvajanje javne osnovne zdravstvene službe naslednjim zasebnim zdravstvenim delavcem (koncesionarjem):

  

Splošna (družinska) medicina

 • Zasebna ambulanta splošne medicine Erika Faganel Bavcon, dr. med. spec. spl. med.

 • Zasebna ambulanta splošne medicine s koncesijo, dr. splošne medicine Robert Reljič

Zobozdravstveno varstvo

 • Zasebna zobna ordinacija – Alenka Poljšak, dr. dent. med.
 • Zobna ambulanta – Lucija Klančič, dr. dent. med. 

 

Lekarniška dejavnost

 

Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.


Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih podružnicah.

Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovi občina v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije lahko občina izvede javni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije. Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Občina Šempeter - Vrtojba je za izvajanje lekarniške zdravstvene dejavnosti na primarni ravni soustanovila javni zavod:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/1993 z dne 10. 8. 1993)


Občina Šempeter-Vrtojba je podelila koncesije za izvajanje javne osnovne zdravstvene službe naslednjim zasebnim zdravstvenim delavcem (koncesionarjem):

 • Lekarna Nova, Lidija Blažič, mag. farm. - lekarnar

 

Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
 

Občine so na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Podlaga za plačilo tega prispevka je v 48. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določa vire za prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodb (obvezno zdravstveno zavarovanje). V skladu s tem členom občina plačuje prispevke za zdravstveno zavarovanje tistih zavarovancev, kjer ima brezposelna oseba stalno prebivališče.

 


Mrliško ogledna služba

 

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/1993 in Ur. l. RS, št. 15/2008). Obdukcije se obračunavajo po fiksni ceni. K mrliško ogledni službi pa spadajo še stroški prevoza pokojnikov na obdukcijo. Obdukcije odrejajo zdravniki glede na vzrok smrti. Občina je zadolžena za organizacijo in pravilno delovanje mrliško pregledne službe. Občina krije plačevanje sanitarnih obdukcij, ki se izvedejo, ko vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to zahteva iz utemeljenih razlogov zdravnik, ki je bolnika zdravil oz., če gre za sum nalezljive bolezni. Občina mora zagotoviti tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop trupla).

 

Občina je tudi plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, in sicer, če je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je neznano na območju občine.

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni