Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Naloge župana

Zakon o lokalni samoupravi o nalogah župana pravi naslednje:

 • Župan predstavlja in zastopa občino.
 • Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
 • Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
 • Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
 • Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
 • Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
 • Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

V Statutu Občine Šempeter-Vrtojba pa so poleg zakonskih določil, opisane naslednje naloge župana:

 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge za izvajanje posameznih nalog za izvajanje občinskega proračuna;
 • odgovarja za pripravo in izvrševanje proračuna občine;
 • je odredbodajalec za finančna sredstva občine;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja občine v skladu s pooblastili;
 • izmed članov občinskega sveta imenuje podžupana, ki ju lahko tudi razreši;
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določi njihovo delovno področje in notranjo organizacijo;
 • določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi;
 • imenuje in razrešuje tajnika občine;
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave;
 • predlaga ustanovitev javnih podjetij;
 • imenuje komisije in delovna telesa za izvajanje posameznih nalog;
 • imenuje strokovna in posvetovalna telesa;
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o zadevah, prenesenih na občino iz državne pristojnosti.

 

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem:

 

 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
 • sprejme načrt zaščite in reševanja,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oz. naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
 • ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni