Občinski predpisi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Uradne objave od 1999 do 2003_časopis OKO

1999

- Odlok o delovnih telesih občinskega sveta
- Odlok o grbu, zastavi in žigu občine
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o organizaciji in delovnem področju krajevnih skupnosti
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
- Odlok o proračunu občine 1999
- Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

- Odlok o spremembi odloka o proračunu 1999
- Odlok o ureditvi cestnega prometa
- Odlok o zaključenem računu proračuna MONG
- Poslovnik občinskega sveta
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev
- Sklep-sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev

- Sklep I. o delitvenem razmerju med MONG in OŠ-V
- Sklep o imenovanju statutarno pravne komisije
- Sklep o imenovanju župana

- Sklep o objavi odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Sklep o premoženski bilanci Mestne občine Nova Gorica
- Sklep o prenehanju in imenovanju člana občinskega sveta občine
- Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev krajevne skupnosti
- Sklep o sprejemu poročila o pregledu stanja na področju vzgoje in varstva
- Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacije
- Sklep občinska volilna komisija
- Sklep pristop k soustanoviteljstvu Sklada za razvoj malega gospodarstva
- Statut občine Šempeter-Vrtojba2000

- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o javnem redu in miru v občini 24/2000
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o komunalnem redarstvu
-
Odlok o komunalnih taksah
- Odlok o načinu gospodarjenja na pribrežnih zemljiščih
- Odlok o načinu in pogojih izkoriščanja čebelje paše
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o občinskem prazniku
- Odlok o občinskih upravnih taksah
- Odlok o priznanjih občine
-
Odlok o ravnanju z odpadki
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost
- Odlok o spremembi meje naselji Bilje in Vrtojba
- Odlok o spremembi odloka o proračunu 2000
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin

- Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov. Odlok o proračunu občine 2000 in sklep o ukinitvi javnega odbora
- Odlok o višini turistične takse
- Odlok o zunanjem videzu naselji v občini
- Odlok o odlaganju odpadnega gradbenega materiala ter odvečne rodovitne zemlje v Občini Šempeter-Vrtojba
- Odredba o razporeditvi delovnega časa
- Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln
- Pravilnik o merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž
- Sklep-nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta
- Sklep-sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč
- Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje
- Sklep o povprečni gradbeni ceni M2 za
- Sklep o pričetku ustanavljanja tehnološkega parka
- Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija NG
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
- Sklep o ukinitvi javnega dobra 2
- Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000
- Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 20012001

- Akt o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda LTO Uradne objave 24/2001
Katalog urejevalnih določil in režimov
- Navodilo za izračun komunalnega prispevka
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o pogojih in načinih posredovanja podatkov itn LTO Uradne objave 3/2001
- Odlok o pogojih in načinu posredovanja podatkov, plačevanja članarine, olajšave članom LTP Uradne objave 24/2001
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju zemljišč
- Odlok o proračunu občine 2001
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu, zastavi in žigu občine
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskem prazniku
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča v občini
- Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah
- Odlok o spremembi odloka občine za leto 2001
- Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
- Odlok o zaključnem računu proračuna občine za leto 2000
- Pravilnik o pokopu in najemu grobnega prostora
- Pravilnik o štipendiranju
- Pravilnik o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči
-
Pravilnik s kriteriji za sofinanciranje društev
- Sklep-karta urejevalnih enot
- Sklep-neizpolnjevanje pogojev za članstvo v občinskem svetu
- Sklep-podpora k ustanovitvi univerze na primorskem
- Sklep-sprejem programa e-regija
- Sklep-sprejetje načrta razvojnih programov od leta 2002 do 2006
-
Sklep-zvišanje cen predšolskih programov
- Sklep II.- sklad za razvoj malega gospodarstva
- Sklep o imenovanju delegata v SZ Goriške lekarne
- Sklep o povprečni gradbeni ceni M2
- Sklep o prodaji zemljišča najugodnejšemu ponudniku
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
- Sklep o ukinitvi javnega dobra 1
- Sklep o ureditvi prometa
- Sklep o zagotavljanju lokalne geodetske službe2002

- Odlok o določitvi pomožnih objektov

- Odlok o določitvi volilne enote

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti

- Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo Vrtojbe velja samo za 2. fazo

- Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

- Odlok o oglaševanju

- Odlok o proračunu občine Šempeter-Vrtojba 2002
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o spremembi odloka o proračunu za leto 2002
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja OKS
- Odlok o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva goriške
- Odlok o zaključnem računu proračuna
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
- Sklep-imenovanje direktorja za javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
- Sklep-imenovanje nadomestnega člana
- Sklep-imenovanje pomočnika župana
- Sklep-imenovanje za člana nadzornega odbora
-
Sklep-imenovanje zastopnika občine
- Sklep-oddaja pozitivnega mnenja
- Sklep-podelitev soglasja
- Sklep-podeljevanje priznanj
- Sklep-podpora ustanovitve višje strokovne šole
- Sklep-potrjeno oblikovanje novega programa v vrtcu
- Sklep-povišanje cene za predšolske programe
- Sklep-primorsko dramsko gledališče
- Sklep-pristop k ustanovitvi zavoda visokošolsko središče za severno Primorsko

- Sklep-sprejem predloga regionalnega razvojnega programa
- Sklep-ukinitev javnega dobra
- Sklep-zamenjava parcel
- Sklep imenovanje v svet za zagotavljanje večje varnosti občanov
- Sklep o določitvi višine najemnine prostorov v zdravstvenem domu
- Sklep o imenovanju
- Sklep o imenovanju direktorja
- Sklep o imenovanju direktorja ljudske univerze
- Sklep o imenovanju elektorjev
- Sklep o imenovanju kandidata za člana državnega sveta RS
- Sklep o imenovanju nadzornega odbora
- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
- Sklep o imenovanju vršilva dolžnosti direktorja
- Sklep o povišanju ekonomske cene za predšolske programe
- Sklep o povprečni gradbeni ceni M2
- Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

- Sklep o ukinitvi javnega dobra
- Sklep o uradnem elektronskem naslovu občinske uprave
- Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2003
- Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb2003

- Javni razpis za programe na področju kmetijstva
- Odlok o proračunu občine za leto 2003
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi odloka o delovnih telesih občinskega sveta
-
Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
- Odlok o spremembi odloka o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča
- Odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2002
- Pravilnik o financiranju kmetijskih programov in investicij
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za oblikovanje podaljšanega delovnega časa
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
- Preklic razpisa
- Priznanja in nagrade 2003
- Razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju družbenih dejavnosti

- Razpis za sofinanciranje društev in javnih zavodov v letu 2003
- Sklep
- Sklep-izpis iz vrtca
-
Sklep-mnenje k imenovanju
- Sklep-nakup idealnega dela nepremičnine_objek C1 je objekt PTP
- Sklep-oblikovanje poldnevnega programa jasličnega oddelka
- Sklep-podajanje mnenja
- Sklep-poslovno poročilo o delu OKS
- Sklep-program dela
- Sklep-razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja OKS
- Sklep-soglasje k predlaganim cenam storitev CSD

- Sklep-soglasje o izenačenju ustanovnega deleža v družbi Primorski tehnološki park
- Sklep-sprejem pravilnika o sofinanciranju kmetijskih programov
- Sklep-subvencionirana cena storitve pomoči na domu na uro
- Sklep-uskladitev akta o ustanovitvi javnega podjetja OKS z določili statuta javnega podjetja
- Sklep o imenovanju
-
Sklep o imenovanju člana upravnega sveta visokošolskega središča
- Sklep o imenovanju članov krajevnih odborov
- Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora
- Sklep o imenovanju komisij in odborov
- Sklep o imenovanju podžupana
-
Sklep o imenovanju pomočnika ravnatelja za vrtce
- Sklep o načinu financiranja političnih strank
- Sklep o načinu oblikovanja najemnin v neprofitnih stanovanjih
- Sklep o oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje v vrtcu
- Sklep o podelitvi priznanj in diplom
- Sklep o povišanju ekonomske cene programov predšolske vzgoje
- Sklep o povišanju ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu

- Sklep o povprečni gradbeni ceni M2
- Sklep o preimenovanju vrtca
- Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora
- Sklep o ukinitvi javnega odbora
- Sklep o ukinitvi javnega dobora na delu zemljišča
Da preverite, ali je objavljeni akt še veljaven, klikni TU, kjer je objavljen seznam veljavnih občinskih aktov po področjih. - SE UREJA
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni