Prijava podatkov za NUSZ

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Navodoilo za izpolnjevanje prijave


Prijavo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se izpolni tako, da se vpiše:

1. stolpec: zaporedna številka
2. stolpec: katastrska občina
3. stolpec: parcelna številka - številka parcele na kateri stoji objekt ali zemljišče
4. stolpec: kraj, ulica, hišna številka

opis namembnosti (za stolpec 5, 6 in 7)
- za stolpec 5 napisati kakšnemu namenu služi poslovni prostor v stavbi oz. stavba (npr.: trgovina, pisarna, skladišče, bife, igralnica, ...)
-  za stolpec 6 pri poslovnih površinah izven stavbe se štejejo tiste površine, ki so programsko povezane z dejavnostjo v stavbi in niso prometnega značaja:
- gostinske terase
- površine za kampiranje
- športna igrišča
- odkrita skladišča
- odlagališča mineralnih surovin
- delovna dvorišča (tudi parkirišča za kamione, avtobuse in gradbeno mehanizacijo)
- odkrite razstavno-prodajne površine

OPOMBA: interne dovozne in dostopne poti, interna parkirišča za avtomobile in zelenice niso predmet omenjenega nadomestila in ne zapadejo pod obremenitev.

- za stolpec 7 pod nezazidano stavbno zemljišče spada tisto zemljišče, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo in na njem ne stoji noben objekt

5. stolpec: za poslovne prostore napisati koristno površino le-teh (etažna površina objekta brez zidov - vse etaže) v m2
6. stolpec:
napisati izmere v m2
7. stolpec: napisati izmere v m2
8. stolpec: datum začetka oz. prenehanja koriščenja objektov (od-do)
9. stolpec: šifra dejavnosti (Zavoda Republike Slovenije za statistiko: standardna klasifikacija dejavnosti), ki jo opravljate v navedenih prostorih

OPOMBA:
Firme,  ki  imajo  v  svojih  poslovnih  prostorih  najemnike,  naj  priložijo njihov seznam, šifro njihove dejavnosti in kvadraturo prostorov, ki jih posamezni najemnik uporablja. Poleg pripišite, kdo je zavezanec za plačilo NUSZ.

OPOZARJAMO Vas na določbo 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba (Uradno glasilo št.5/2001), ki določa, da so zavezanci dolžni v roku enega meseca po nastanku spremembe lastniškega stanja nad nepremičnino, pa tudi vsako spremembo površine in namembnosti stavbe, ki je obremenjena z nadomestilom, javiti pristojni službi občinske uprave.

Z denarno kaznijo se kaznuje za prekršek pravno osebo 834,59 EUR in odgovorno osebo pravne osebe 250,38 EUR ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom 625,94 EUR ali fizično osebo-posameznika 208,65 EUR če ni prijavil nastanka ali spremembe obveznosti plačevanja nadomestila, oz. je v prijavi navedel lažne podatke (20. člen navedenega odloka).

Vloga:

pdfvloga___prijava_podatkov_oz._sprememb_za_odmero_NUSZ
pdfprijava_za_placilo_nadomestila

pdfODLOK_o_NUSZ_precisceno_besedilo__2_
Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni